Development of online marketing plan for small enterprise with focus on new media and communications

Název práce: Development of online marketing plan for small enterprise with focus on new media and communications
Autor(ka) práce: Kushnir, Nataliia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis focuses on the peculiarities of performing the business in the dynamic modern environment, influenced by the computerization and information technologies. It unfolds topics connected with development of the new products, changing role of customer and modified competition, online marketing, social media, online business tools and approaches. These topics are supported with solid theoretical background. For the practical implementation the real startup company Apix Consultants Ltd is involved into the thesis. On the example of this company from the technical industry the theoretical ideas are tested to show the various opportunities of improving the online presence of the company, increasing the brand awareness, building long-term relationships with customers and expanding the brand's influence in the community. The major focus is put on the development of the throughout online marketing plan, which includes overall analysis of the current activities, findings about the future opportunities and practical suggestions on the implementation of the plan. The first results are provided with the overall conclusion to the whole process.
Klíčová slova: recruitment,; online marketing; strategy ; planning; digital age; SEO; social media; startup
Název práce: Development of online marketing plan for small enterprise with focus on new media and communications
Autor(ka) práce: Kushnir, Nataliia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na osobitosti provozování podnikání v dynamickém, moderním prostředí, ovlivněném zaváděním počítačů a informačními technologiemi. Rozvíjí témata spojená s vývojem nových produktů, měnící se rolí zákazníka a pozměněnou konkurencí, online marketingem, sociálními médii, nástroji a přístupy online podnikání. Tato témata jsou podpořena solidním teoretickým zázemím. Pro účely praktické implementace je do diplomové práce zapojena skutečná začínající společnost Apix Consultants Ltd. Na příkladu této společnosti, pocházející z oblasti technického průmyslu, jsou zkoušeny teoretické myšlenky, aby se ukázaly různé možnosti zlepšení online prezence společnosti, zvýšení povědomí o značce, budování dlouhodobých vztahů se zákazníky a rozšiřování působnosti značky na komunitu. Hlavní zřetel je kladen na vývoj důkladného online marketingového plánu, který zahrnuje celkovou analýzu současných aktivit, zjištění budoucích možností a praktické návrhy ohledně implementace plánu. První výsledky jsou poskytnuty s celkovým závěrem nad celým procesem.
Klíčová slova: startup; nábor; strategie; plánování; digitální věk; SEO; online marketing; sociální média

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2013
Datum podání práce: 1. 8. 2013
Datum obhajoby: 19. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41802/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: