Do jaké míry je sladěn hospodářský cyklus ve společenství ASEAN?

Název práce: Do jaké míry je sladěn hospodářský cyklus ve společenství ASEAN?
Autor(ka) práce: Kubš, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téma bakalářské práce se zaměřuje na zkoumání sladěnosti ekonomických cyklů skrze korelaci růstu reálného HDP a korelaci inflace. Cílem je zjistit vhodnost a podobu případné měnové unie ve společenství ASEAN. Práce dále zkoumá výhody a převážně nevýhody měnových unií, přičemž se zabývá zejména důsledky plynoucími z nesourodých reakcí na hospodářské výkyvy. ASEAN jako celek neprokázal velkou sladěnost ekonomických cyklů. Navzájem silně korelovány v obou ukazatelích byly pouze Filipíny, Malajsie a Thajsko. Zde existuje, dle kritéria sladěnosti ekonomických cyklů, prostor pro možnou měnovou unii.
Klíčová slova: inflace; korelace; asymetrický šok; ASEAN; HDP; Měnová unie
Název práce: How much is aligned business cycle in the ASEAN community
Autor(ka) práce: Kubš, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Zajíček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor project aims on explaining alignment business cycles through correlation of real GDP growth and correlation of inflation. Main goal is to discover suitability and form of monetary union in ASEAN. Project also researches advantages and disadvantages of monetary unions, including consequences of various reactions on economic fluctuations. ASEAN didn't prove great synchronization of economic cycles. Strong correlation in both indicators was proved only by the Philippines, Malaysia and Thailand. In case of these countries, according to criterium of alignment of economic cycles, monetary union is an significant option for these three countries.
Klíčová slova: correlation; GDP; asymmetric shock; ASEAN; inflation; Monetary union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2013
Datum podání práce: 5. 6. 2013
Datum obhajoby: 11. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41988/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: