Grafický design mobilních a PC webových aplikací

Název práce: Grafický design mobilních a PC webových aplikací
Autor(ka) práce: Bělohlav, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
S rozvojem mobilních zařízení pro přístup k internetu a rostoucí nutností zobrazit webové aplikace na všech užívaných přístrojích se musí přizpůsobit i pojetí grafického designu. Tato práce je zaměřena na popis modelu vývoje grafického designu webových aplikací pro mobilní a desktopové zařízení, stanovení základní parametrů a jejich využití při stavbě optimalizované aplikace s cílem ověřit platnost nastavení jednotlivých verzí aplikace pro konkrétní prostředí. Analýzou grafického designu a fungování aplikace je zhodnocena efektivita nastavení, výstupem je mobilní a desktopová aplikace pro stanovené modelové situace.
Klíčová slova: typografie; webová aplikace; UX design; ovládací prvky; obsah; rozložení; desktopové zařízení; mobilní zařízení
Název práce: Graphic design of mobile and PC web applications
Autor(ka) práce: Bělohlav, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
With the development of mobile devices to access the Internet and the growing need to display a web application on all devices must be adapted also the concept of graphic design. This work is focused on the development model description of graphic design for web applications. For both mobile and desktop devices, descriptions of basic parameters and their use in the construction of optimized applications are verifying the validity of using different versions of application for specific environments. Analysis of graphic design and functions of the application is evaluating the efficiency of these settings. Output is mobile and desktop application for the specified model situations.
Klíčová slova: UX design; controls; typography; mobile device; web application; desktop device; content; layout

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2011
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 2013

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: