Ekonomické přínosy demokracie: Čína a Indie

Název práce: Ekonomické přínosy demokracie: Čína a Indie
Autor(ka) práce: Šnejdarová, Ilona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Zapletal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem práce je srovnání Čínské lidové republiky a Indie, jejich politického a ekonomického prostředí. Cílem je, na základě vyhodnocení sledovaných ukazatelů, potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že demokratický politický systém má pozitivní vliv na ekonomický růst. Politický systém je hodnocen dle plnění zásad demokracie, ochrany lidských práv, svobody slova a nezávislého soudnictví. Ekonomické ukazatele se zaměřují na dopady rychlého ekonomického růstu na běžné obyvatele a na kvalitu jejich života. Závěrečná kapitola srovnává obě země a vysvětluje, který z politických režimů je vhodnější pro velkou rozvojovou zemi s vysokým ekonomickým růstem.
Klíčová slova: Indie; Čínská lidová republika; Ekonomický růst; Demokracie
Název práce: Economic benefits of democracy: China and India
Autor(ka) práce: Šnejdarová, Ilona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Zapletal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the thesis is to compare China and India, their political and economic environment. The goal is, based on the evaluation of indicators, to confirm or refute the hypothesis that democratic political system has a positive effect on economic growth. The political system is evaluated according to the fulfillment of the principles of democracy, human rights, freedom of speech and an independent judiciary. Economic indicators focus on the impact of rapid economic growth on people and their quality of life. The final chapter compares the two countries and explains which political regime is more suitable for a large developing country with high economic growth.
Klíčová slova: India; Democracy; Economic growth; China

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2012
Datum obhajoby: 13. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33837/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: