Animační služby v turistických letoviscích

Název práce: Animačné služby v turistických letoviskách
Autor(ka) práce: Fodor, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Kondrashov, Alexey
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou animačných služieb, ako významnej doplnkovej služby cestovného ruchu. Teoretická časť vymedzuje pojem animácia, približuje jej históriu a vysvetľuje, ktoré faktory ovplyvňujú jej fungovanie. Ďalej je v tejto časti vysvetlená profesia animátora a činnosť animačného tímu. V analytickej časti je na základe dotazníkového výskumu zhodnotená obľúbenosť a popularita animačných služieb. Táto časť taktiež prináša osobný postoj autora k danej téme.
Klíčová slova: animátor; animácia; animačné služby
Název práce: Animační služby v turistických letoviscích
Autor(ka) práce: Fodor, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Kondrashov, Alexey
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou animačních služeb, jako významné doplňkové služby cestovního ruchu. Teoretická část vymezuje pojem animace, přibližuje její historii a vysvětluje, jaké faktory ovlivňují její fungování. Dále je v této části vysvětlená profese animátora a činnost animačního týmu. V analytické části je na základě dotazníkového výzkumu zhodnocená oblíbenost a popularita animačních služeb. Tato část také nabízí osobní přínos autora k danému tématu
Klíčová slova: animační služby; animátor; animace
Název práce: Animation services in resorts
Autor(ka) práce: Fodor, Viktor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Kondrashov, Alexey
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the animation services, as the significant complementary service of tourism industry. The first part of the thesis theoretically specifies the term animation and determines its history. It also explains the main elements, the animation is affected by. Furthermore, it clarifies the profession of the animator and activity of the animation team. The analytical part of the thesis, based on the questionnaire survey, evaluates the popularity of the animation services. Moreover, it brings the author's approach to the problem.
Klíčová slova: animation; animation services; animator

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34511/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: