Návrhy úprav nákladů vlastního kapitálu v modelu CAPM z dat z USA na podmínky ČR

Název práce: Návrhy úprav nákladů vlastního kapitálu v modelu CAPM z dat z USA na podmínky ČR
Autor(ka) práce: Czerny, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hlaváč, Jiří
Oponenti práce: Podškubka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce "Návrhy úprav nákladů vlastního kapitálu v modelu CAPM z dat z USA na podmínky ČR" se zabývá úpravami modelu CAPM a jejich praktickou využitelností pro odhad nákladů vlastního kapitálu u podniků působících na území České republiky. Práce se dělí na tři základní celky. První část zahrnuje teorii modelu CAPM, možnosti výpočtu jednotlivých proměnných v modelu a úprav základní rovnice CAPM pro podmínky v ČR. Druhá část je analytická a zabývá se způsoby výpočtu nákladů vlastního kapitálu, které používají znalecké ústavy v České republice. Třetí část se převážně věnuje analýze přirážky pro malou společnost tak, jak ji stanovují znalecké ústavy v ČR a jak by ji bylo možno přesněji odhadnout. Závěrečná část práce se věnuje zkoumání dopadů na výslednou výši nvk při použití různých doporučených rovnic CAPM pro podmínky v ČR.
Klíčová slova: náklady vlastního kapitálu; CAPM; znalecké ústavy; oceňování podniku
Název práce: Proposed Adjustments of the Cost of Equity in CAPM from U.S. Data to the Conditions in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Czerny, Zdeněk
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hlaváč, Jiří
Oponenti práce: Podškubka, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis "Proposed Adjustments of the Cost of Equity in CAPM from U.S. Data to the Conditions in the Czech Republic" deals with the adjustments of CAPM and their practical usability to estimate the cost of equity for companies operating in the Czech Republic. The thesis is divided into three basic parts. The first part covers the theory of CAPM, the possibility of calculating individual variables in the model and modifications of the CAPM equation for the conditions in the Czech Republic. The second part is the analysis and the discussion of the calculating methods of the cost of equity used by expert institutions in the Czech Republic. The third part is mainly devoted to the analysis of a small cap premium. How it is estimated by expert institutes in the Czech Republic and how it could be more accurately estimated. The final part is devoted to explain the impact on the final percentage of the cost of equity using various CAPM equations recommended for the conditions in the Czech Republic.
Klíčová slova: expert institution; cost of equity; CAPM; business valuation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2011
Datum podání práce: 3. 6. 2013
Datum obhajoby: 11. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34623/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: