Investice v ČR ve vztahu k HDP

Název práce: Investice v ČR ve vztahu k HDP
Autor(ka) práce: Stratilová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce bylo zjistit vztah mezi investicemi a hrubým domácím produktem (HDP v České republice. V teoretické části byly stručně popsány související pojmy, dostupná makroekonomická data a použité metody k analýze vztahu investic a HDP. Vzájemné souvislosti ukazatelů byly testovány pomocí regresní a korelační analýzy. K mezinárodnímu srovnání byla dále použita beta konvergence a Giniho koeficient pro zjištění sigma konvergence. Empirická část práce byla zaměřena na určení závislosti míry investic na čase a vzájemných vztahů mezi výší investic a tvorbě produktu české ekonomiky jako celku a za vybraná ekonomická odvětví v letech 1995-2011. V mezinárodním srovnání pomocí beta a sigma konvergence byla využita data zemí EU-27 a EU-5 z let 2003-2012. Výsledky analýz české ekonomiky prokázaly snižující se míru investic v čase a zároveň rostoucí produkt, což je pozitivní trend následující vývoj ve vyspělých zemích OECD a Evropské Unie (EU). Mezi výší investic a výší HDP byla prokázaná silná pozitivní korelace. Výsledky mezinárodního srovnání ukázaly, že výše investic na obyvatele jednotlivých zemí EU-27 konverguje k unijnímu průměru, u EU-5 nebyla beta konvergence prokázaná. Sigma konvergence pomocí Giniho koeficientů potvrdila klesající změnu nerovnosti výše investic na obyvatele v zemích EU-27 a EU-5.
Klíčová slova: beta konvergence; sigma konvergence; Giniho koeficient; tvorba hrubého fixního kapitálu; hrubý domácí produkt
Název práce: Investing in the Czech Republic in relation to GDP (Gross Domestic Product)
Autor(ka) práce: Stratilová, Andrea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this thesis was to investigate the relation between investments and gross domestic product (GDP)in the Czech Republic. The theoretical part briefly described appropriate definitions, accessible macroeconomic data and methods used for analyzing the relation between investments and GDP. For testing there were used regression and correlation analyses. For international comparison were used beta convergence and Gini coefficient for sigma convergence. Empirical part of the thesis was aimed on finding dependance of investment ratio on time and relation between investments and gross value added for the entire Czech economy and for selected Czech industries in 1995-2011. For international comparison through beta and sigma convergence were used the EU-27 and the EU-5 data in 2003-2012. The results of the analyses indicated decreasing investment ratio and growing GDP at the same time. This proved a positive trend following the highly developed countries of the OECD and the EU. Also it was found that there is a strong positive correlation between growth of both indicators investments and GDP. The results of international comparison revealed that investment per inhabitant in each of the EU-27 countries converge to the European average, while beta convergence was not proved in the EU-5 countries. As to sigma convergence analysis, Gini coefficient confirmed decreasing difference among investments per inhabitant in both the EU-27 and the EU-5 countries.
Klíčová slova: beta convergence; Gini coefficient; sigma convergence; gross domestic product; gross fixed capital formation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 13. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36315/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: