Ekonomická analýza společnosti Heineken Česká republika, a.s

Název práce: Ekonomická analýza společnosti Heineken Česká republika, a.s
Autor(ka) práce: Lamač, Karel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Oponenti práce: Novotný, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit ekonomickou situaci společnosti Heineken Česká republika, a.s., za období 2007 - 2011. Teoretická část práce vymezuje teoretický základ nástrojů ekonomické analýzy, což zahrnuje PEST analýzu, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, SWOT analýzu, horizontální a vertikální analýzu, bilanční pravidla, poměrovou analýzu, bonitní a bankrotní modely, ekonomický normál a mezipodnikové srovnávání. Praktická část se opírá o aplikaci vybraných metod ekonomické analýzy na Heineken Česká republika, a.s. Závěr shrnuje a vyhodnocuje všechny výsledky a představuje odpovídající doporučení.
Klíčová slova: finanční analýza; Porterova analýza pěti konkurenčních sil; PEST analýza; ekonomická analýza
Název práce: Economic analysis of company Heineken Czech republic, a.s
Autor(ka) práce: Lamač, Karel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klečka, Jiří
Oponenti práce: Novotný, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this diploma thesis is to evaluate economic situation of Heineken Czech republic, a.s., for the period 2007 - 2011. Theoretical part of the thesis delineates a theoretical background of tools of economic analysis, which contains PEST analysis, Porter's five forces analysis, SWOT analysis, horizontal and vertical analysis, balance rules, ratio analysis, creditworthy and bankruptcy models, economic normal and comparison with competition. Practical part rests on application of chosen methods of economical analysis on Heinken Czech republic, a.s. The conclusion summarizes and evaluates all the results and presents an appropriate recommendation.
Klíčová slova: financial analysis; economic analysis; Porter´s five forces analysis; PEST analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2012
Datum podání práce: 22. 5. 2013
Datum obhajoby: 13. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37611/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: