Kontingenční tabulky a jejich využití ve výzkumu

Název práce: Kontingenční tabulky a jejich využití ve výzkumu
Autor(ka) práce: Huřťák, Ladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hebák, Petr
Oponenti práce: Průša, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá kontingenčními tabulkami a jejich využitím v sociologických a marketingových výzkumech. Nejprve je stručně zmíněna historie a současnost těchto výzkumů. Poté jsou představeny typy proměnných. Dále jsou popsány problémy spojené s kategorizací dat a následně je pozornost věnována prezentaci a analýze kategoriálních dat. Jsou zmíněny nejčastěji používané testy nezávislosti a míry závislosti. S pomocí čtyřpolní tabulky jsou ukázány různé přístupy k statistické indukci - je porovnán bayesovský a klasický způsob uvažovaní. Jedna z kapitol je věnována korespondenční analýze. Aplikační část diplomové práce tvoří sociologická analýza pracovní orientace občanů USA. Data byla získána při General Social Survey 2006. Jsou zkoumány faktory ovlivňující motivaci k práci. Studie má dvě hlavní témata. Udržení osvědčených zaměstnanců ve firmě a závislost ročního příjmu na dosaženém stupni vzdělání.
Klíčová slova: korespondenční analýza; kategoriální data; kontingenční tabulky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2008
Datum podání práce: 1. 1. 2008
Datum obhajoby: 11. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9009/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: