Riziková přirážka za velikost podniku pro výnosové ocenění podniku v českém prostředí

Název práce: Riziková přirážka za velikost podniku pro výnosové ocenění podniku v českém prostředí
Autor(ka) práce: Kohoutek, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Hlaváč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá použitím prémie za velikost při výnosovém ocenění podniku v České republice. Prémie za velikost je součástí modelu CAPM při stanovení nákladů na vlastní kapitál. Existují empirické studie, které se prémií za velikost zabývají. Tyto studie jsou vypracovány na základě dat z amerického kapitálového trhu. Při stanovení nákladů na vlastní kapitál v České republice musí znalec pro stanovení prémie za velikost použít výsledky těchto studií. Problémem je, že z hlediska velikosti jednotlivých společností je český a americký trh nesrovnatelný. To vede k situaci, kdy většina českých podniků patří podle studií z amerického kapitálového trhu do stejné (nejmenší) velikostní kategorie. Při použití takového postupu je přiřazována všem společnostem v České republice stejná prémie za velikost. Diplomová práce se nejdříve zaměřuje na teoretický základ modelu CAPM a prémie za velikost. V další části je analyzován stávající přístup v české praxi. Hlavní částí diplomové práce je pokus o odhad prémie za velikost pro region Evropy, Střední Evropy a ČR společně se SR. Závěr práce obsahuje doporučení pro stanovení prémie za velikost společnosti ve výnosovém ocenění podniků v České republice.
Klíčová slova: prémie za velikost; CAPM; náklady na vlastní kapitál
Název práce: Size premium for purposes of income approach valuation in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kohoutek, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Hlaváč, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with application of size premium for purposes of income approach when value of company in Czech Republic is estimated. The size premium is the part of CAPM model when cost of equity is estimated. There are empirical studies which deal with the size premium. These studies are based on data from the US capital market. An expert in Czech Republic has to use the results of size premium from these studies when he estimates cost of equity. The issue is that size of Czech companies is in comparison with size of US companies very different. When the size premium is estimated, the most of Czech companies belongs in the same (the lowest) size category. When we use this approach the most of companies got the same size premium. At first the diploma thesis focuses on theory concerning to CAPM model and size premium. Current approach in Czech Republic is analyzed in further part of the thesis. The major part of the thesis contains attempt to estimate the size premium for Europe, Central Europe and Czech Republic together with Slovakia region. The summary of the thesis contains recommendations for situation when the size premium is estimated for purposes of income approach valuation in Czech Republic.
Klíčová slova: CAPM; size premium; cost of equity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2013
Datum obhajoby: 11. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39463/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: