Krize multikulturalismu v Evropě? Integrace muslimských menšin v komparativní perspektivě

Název práce: Krize multikulturalismu v Evropě? Integrace muslimských menšin v komparativní perspektivě
Autor(ka) práce: Stejskalová, Zdeňka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V rámci uvolňovaní hranic vlivem globalizace dochází ke stálému větší míře sbližování, prolínání i střetávání jednotlivých kulturních identit, k asimilaci či rozvoji multikulturní společnosti. Fenomén multikulturalismu s sebou přináší zvyšující riziko společenské exkluze či vzrůstající tendenci náboženského a politického extremismu. Bakalářská práce se zabývá problematikou multikulturalismu s odkazem na nedávné debaty o jeho selhání a současné krizi v souvislosti s integrací muslimských menšin. Pro vytvoření analýzy je čtenáři nejprve nastíněn historický vývoj multikulturalismu, následovaný charakteristikou multikulturních proudů, doplněných o kritický pohled jeho odpůrců. Empirická část práce zabývající se integrací muslimských menšin ve Francii, Velké Británii, Německu a Nizozemsku analyzuje současný stav multikulturalismu úzce souvisejícího s výše zmiňovanou problematikou integrace.
Klíčová slova: minority; imigrace; integrace; muslimové; multikulturalismus
Název práce: The crisis of multilulturalism in Europe? The integration of muslim minorities from the comparative perspective
Autor(ka) práce: Stejskalová, Zdeňka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Under the terms of releasing of borders as a result of globalisation convergence, interconnections, as well as a clash of individual cultural identities, assimilation or dissemination of multicultural societies are underway. The phenomenon of multiculturalism cares a growing risk of a social exclusion or an increasing tendency of religious and political extremism. This thesis deals with the issue of multiculturalism referring to recent discussions about its failure and multicultural crisis in connection with the integration of the Muslim minorities. The beginning of the thesis starts with an introduction to the problem of multiculturalism which is necessary for reader's understanding and for the comprehensive analysis of the problem followed by the characteristic of multicultural models supplemented with a critical view of multicultural opponents. The empirical part dealing with the integration of Muslims in France, Great Britain, Germany and the Netherlands enables to analyse the contemporary situation of multiculturalism which is closely related to the integrations issues.
Klíčová slova: multiculturalism; immigration; integration; Muslims; minorities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39569/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: