Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování na komoditním trhu

Název práce: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování na komoditním trhu
Autor(ka) práce: Chaloupková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Čížek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je aplikace metod teorie vícekriteriálního rozhodování na kapitálovém trhu, aplikované na konkrétním příkladu. První část je zaměřena na teoretický podklad tohoto tématu, především na kapitálový trh a na popis komodit. Zběžně nahlédnu i do problematiky burz. Následná kapitola se podrobněji zabývá teorií vícekriteriálního rozhodování, na kterém je založena praktická část práce. Poslední částí této práce je praktický výpočet kompromisního řešení pro investora, který hledá vhodnou komoditu pro své investice.
Klíčová slova: investor; vícekriteriální rozhodování; burza; komodita
Název práce: Application of the multicriterial decision making on the commodity market
Autor(ka) práce: Chaloupková, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Čížek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this thesis is the application of the multicriterial decision making on the capital market using the specific example. The first part of the thesis is focused on the theoretical basis, especially on the capital market and the commodities description. I briefly deal with the commodities exchange, too. The next section discusses the multi-criterial programming as a basis of the practical part of the thesis. In the final section there is the practical calculation of the compromise solution for the investor who searches the suitable commodity for his investment.
Klíčová slova: multi-criterial decision making; exchange; commodity; investor

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39860/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: