Severočeská hnědouhelná pánev, její minulá, současná a budoucí situace

Název práce: Severočeská hnědouhelná pánev, její minulá, současná a budoucí situace
Autor(ka) práce: Knotek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slavíková, Lenka
Oponenti práce: Petrášek, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je ,,nastínění? možné budoucí cesty řešení energetické situace spojené s politikou životního prostředí ČR pro oblast Severočeské uhelné pánve. Snaha poukázat na minulou a současnou energetickou situaci, na její dopady na tuto oblast (např. zaměstnanost) a její alternativní možnosti, které ovlivňují další politická rozhodnutí. Práce se zabývá odpovědí na otázku, zda-li jsou zde v současné době dostatečné prostory pro vyjednávání, zejména z pohledu tzv. trojúhelníku (zde vystupují uhelné společnosti a konkrétní obce, společnost ČEZ a vláda). Práce je zaměřená na problém vymezení vlastnických práv subjektů, problém vyvlastňování (silou či dohodou), odškodňování a zabývá se otázkami vládních rozhodnutí (např. podpora nařízeními, vyhláškami). Pokusím se také analyzovat situaci při vyjednávání z hlediska pozic ,,poražených? a ,,vítězů? jak z pohledu regionálního, tak i národního.
Klíčová slova: klíčoví aktéři; energetika; životní prosředí ; ekologické limity těžby
Název práce: North Bohemian coal basin, its former, present and future situation
Autor(ka) práce: Knotek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slavíková, Lenka
Oponenti práce: Petrášek, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the dissertation is to outline the possible solutions to energetic situation connected with the Czech environment policy for the area of North Bohemian coal basin. An effort to refer to former and present power situation, its impacts on this area (e.g. employment) and its alternative facilities, which influence political decisions. The dissertation tries to answer to question, if there are nowadays sufficient fields for negotiations among the coal companies, communities, ČEZ and government. The piece is focus on problem of proprietary rights, expropriation of subjects, theirs remuneration and deals with government decisions. I'll try to analyse the situation during negotiation on the part of loser and winner to the extent of regional and national.
Klíčová slova: mining quotas; lignite mining; North Bohemian coal basin

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2008
Datum podání práce: 15. 12. 2008
Datum obhajoby: 4. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9059/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: