Podpora a rozvoj intrapodnikání v českém prostředí

Název práce: Podpora a rozvoj intrapodnikání v českém prostředí
Autor(ka) práce: Novosad, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barton, Monika
Oponenti práce: Kučera, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá tématem intrapodnikání a možností jeho aplikovatelnosti v českém prostředí. Dnešní podnikatelské prostředí je charakterizováno stále se zvyšující konkurencí a firmy proto musí rychle a flexibilně reagovat na požadavky trhu, vytvářet si sami nové obchodní příležitosti a přicházet s neustálými inovacemi, které jim mohou zajistit stabilní pozici na trhu. Cílem mé bakalářské práce je teoretické vymezení pojmů a procesů typických pro intrapodnikání. Dalším cílem je na společnosti působící v České republice prokázání vztahu mezi intrapodnikáním a inovacemi. Teoretická část se zabývá definováním základních pravidel, obecných přínosů a možných bariér intrapodnikání. V praktické části práce je na příkladu projektu IBM Smarter University, který vznikl v rámci společnosti IBM popsán vztah mezi intrapodnikáním a inovativním řešením problémů. Výstupem práce je pak rozřešení, zda je možné aplikovat intrapodnikání v českém prostředí.
Klíčová slova: motivace ; vedení lidí; vhodné prostředí; inovace; intrapodnikání
Název práce: Support and development of intrapreneurship in Czech environment
Autor(ka) práce: Novosad, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Barton, Monika
Oponenti práce: Kučera, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis concerns the theme of intrapreneurship and the possibility of its application in Czech business environment. Contemporary business environment is characterized by increasing competition and therefore companies have to be able to quickly and flexibly reflect market demands. Create new business opportunities and bring innovations that can help them to establish stable position in the market. The aim of my bachelor thesis is theoretical determination of terms and processes that are typical for intrapreneurship. The next aim is to prove the connection between intrapreneurship and innovation. Theoretical part deals with defining basic rules, contributions and possible barriers of intrapreneurship. In the practical part of the thesis is described the relation between intrapreneurship and innovations based on the real example of the project IBM Smarter University which was launched inside of the IBM company. The output is the resolution whether or not it is possible to apply intrapreneurship in Czech business environment.
Klíčová slova: motivation; leadership; convenient environment; innovation; intrapreneurship

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2012
Datum podání práce: 20. 6. 2013
Datum obhajoby: 11. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40233/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: