Motivace a spokojenost u středně zdravotnického personálu

Název práce: Motivace a spokojenost u středně zdravotnického personálu
Autor(ka) práce: Veselková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Franková, Emilie
Oponenti práce: Půbalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá motivací a spokojeností u středně zdravotnického personálu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dochází k vysvětlení teoretických východisek, zejména motivace, pracovní motivace, vybraných teorií pracovní motivace a pracovní spokojenosti. Na základě poznatků z teorie je zpracována praktická část. Hlavním cílem praktické části je analýza celkové motivace a spokojenosti u středně zdravotnického personálu v pražské fakultní nemocnici. Motivace a spokojenost jsou zjišťovány pomocí dotazníků. V závěru práce dochází k vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a stanovených cílů, k ověření správnosti hypotéz a k navržení opatření pro zlepšení spokojenosti u nelékařských profesí ve zdravotnictví.
Klíčová slova: Výzkum; Zdravotnictví; Nelékařský personál; Povolání; Nespokojenost; Spokojenost; Motivace
Název práce: Motivation and job satisfaction of non - medical staff
Autor(ka) práce: Veselková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Franková, Emilie
Oponenti práce: Půbalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with the motivation and job satisfaction of non - medical staff in healthcare. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part explains the theoretical bases, especially motivation, work motivation, selected theories of motivation and job satisfaction. On the basis of theoretical knowledge is written up the practical part. The main aim of this thesis is the analysis of motivation and job satisfaction of non - medical staff in Prague university hospital. Motivation and job satisfaction are researched by questionnaires. Finally the thesis consists of an evaluation of results questionnaires, assessment the stated aims, verification of the correctness of hypotheses and proposals of measures for improvement satisfaction of non - medical staff in healthcare.
Klíčová slova: Research; Healthcare; Non - medical staff; Profession; Dissatisfaction; Satisfaction; Motivation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 11. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 27. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40249/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: