Osamostatnění části obce a jeho rozpočtové dopady

Název práce: Osamostatnění části obce a jeho rozpočtové dopady
Autor(ka) práce: Jelínková, Věra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Dufek, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit proces osamostatnění části obce a dopady z něj vyplývající na rozpočet jak původní, tak nově vzniklé obce. V první kapitole je představen systém fungování a financování obcí v České republice. Druhá kapitola se na problematiku osamostatnění dívá ze dvou různých pohledů prostřednictvím dvou dílčích případových studií. První z nich akcentuje procesní stránku věci (která se z velké části odehrává před samotným vznikem obce), druhý sleduje počáteční strukturu rozpočtu nově vzniklé obce a dlouhodobější trendy v jeho vývoji (v porovnání s velikostně podobnou a původní mateřskou obcí). Třetí kapitola na případu Valašského Meziříčí využívá poznatků z kapitol přechozích. Obsahuje rozbor změny výše podílu na rozpočtovém určení daní a výše příspěvku na výkon státní správy. Analyzuje rozpočet Krhové schválený na první rok její existence a jeho návaznost na rozpočet města. V závěru jsou porovnány pozitivní i negativní dopady rozdělení na hospodaření dotčených obcí.
Klíčová slova: příspěvek na výkon státní správy; osamostatnění části obce; územní samospráva; rozpočet obce; rozpočtové určení daní
Název práce: Separation of Municipality’s Part and Its Budget Impact
Autor(ka) práce: Jelínková, Věra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Dufek, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to evaluate the process of the separation of a municipality's part and its impact on the budget, both of the former and the new municipality. The first chapter introduces the system of financing local governments in the Czech Republic. The second one demonstrates the issue from two points of view with the help of two case studies. The first of them focuses on the process of the separation which takes part mostly before the act itself. The second study presents the budget structure of new established municipality and its long-term development in comparison with similar-sized and former municipality. The final chapter employs the knowledge of two preceding chapters and applies them on the situation of the town Valašské Meziříčí. It includes the analysis of the change in part of shared taxes and the calculation of the administrative contribution. After that the budget of the village Krhová and its connection to the town's budget is presented. Finally, positive and negative budget impact of the separation are compared.
Klíčová slova: separation of municipality's part; municipality budget; shared taxes; local government; administrative contribution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2012
Datum podání práce: 1. 6. 2013
Datum obhajoby: 11. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40547/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: