Analýza účetních a daňových dopadů pohledávek v podmínkách reálné ekonomiky na začátku 21. století

Název práce: Analýza účetních a daňových dopadů pohledávek v podmínkách reálné ekonomiky na začátku 21. století
Autor(ka) práce: Fikarová, Pavlína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Trnka, Michal
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice pohledávek v současné době. Vysvětluje definici, zabývá se členěním a oceňováním pohledávek. Vymezuje základní odlišnosti českých předpisů od Mezinárodních účetních standardů IFRS pro malé a střední podniky. Popisuje účetní a daňové aspekty pohledávek. Ukazuje řešení účetních a daňově účinných opravných položek a odpisů s důrazem na dodržení zásady opatrnosti a zásady věrného a poctivého obrazu účetnictví. Objasňuje účetní a daňový dopad při postoupení pohledávky. Popisuje postup řízení pohledávek v konkrétní společnosti. Analyzuje dopad ekonomické krize na pohledávky finančních, nebankovních společností na území ČR.
Klíčová slova: postoupení pohledávky; ekonomická krize; odpis pohledávky; opravná položka; pohledávka
Název práce: Analysis of financial and tax implications of receivables in conditions the real economy in the early 21st century
Autor(ka) práce: Fikarová, Pavlína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Trnka, Michal
Oponenti práce: Molín, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the issue of receivables currently. It explains the definition, deals with the classification and valuation of receivables. It defines the basic differences between Czech law and the International Accounting Standards IFRS for SMEs. It describes the accounting and tax aspects of receivables. It shows solutions accounting and tax adjustments and depreciation with an emphasis on respect for the principle of prudence. It clarifies the accounting and tax effect of the assignment. The thesis describes how management control the organization. It analyzes the impact of the economic crisis on the financial, non-bank companies in the Czech Republic.
Klíčová slova: the economic crisis; assignment of receivables; depreciation of assets; adjustment; receivable

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40660/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: