Vybraná metoda Lean Production ve výrobním podniku TECHNICA CZ s. r. o

Název práce: Vybraná metoda Lean Production ve výrobním podniku TECHNICA CZ s. r. o
Autor(ka) práce: Šebková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svobodová, Hana
Oponenti práce: Šolc, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím moderních metod řízení, jejichž smyslem je vést podniky ke štíhlé produkci. Konkrétně se v práci zaměřím na aplikaci metody KAIZEN ve firmě Technica CZ s.r.o., která již dlouhou dobu působí na českém trhu v oblasti informační a komunikační techniky. Firma má v současné době zaveden rozsáhlý systém neustálého zlepšování, který různými způsoby podněcuje své zaměstnance k podávání zlepšovacích návrhů. Mým úkolem bylo zmapovat a charakterizovat tento systém, v další fázi sestavit dotazník, který byl distribuován mezi zaměstnance. Na základě výpovědí respondentů jsem se pokusila odhalit nedostatky a navrhnout opatření, která by měla přispět ke zkvalitnění celého systému zlepšování.
Klíčová slova: Toyota Production System; moderní metody řízení; štíhlá výroba; LEAN; KAIZEN
Název práce: The method of LEAN Production in a manufacturing company TECHNICA CZ s.r.o
Autor(ka) práce: Šebková, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Hana
Oponenti práce: Šolc, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the use of modern management methods whose purpose is to lead enterprises to LEAN production. Specifically, the thesis will be focus on the application of the KAIZEN method in company Technica CZ s.r.o. that has been active on the Czech market in the field of information and communication technology. The company currently has implemented an extensive system of continuous improvement that in various ways encourages its employees to submit improvement proposals. My task was to map and characterize this system, in the next step to compile a questionnaire that was distributed among employees. Based on respondents' answers, I tried to identify shortcomings and to propose measures that would contribute to the improvement of the whole system.
Klíčová slova: Toyota Production System; KAIZEN; Modern Management Methods; LEAN manufacturing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40736/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: