Socioekonomická analýza okresu Rakovník s důrazem na sociální služby pro seniory

Název práce: Socioekonomická analýza okresu Rakovník s důrazem na sociální služby pro seniory
Autor(ka) práce: Rapčan, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Jílek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na Socioekonomickou analýzu okresu Rakovník s důrazem na sociální služby pro seniory. Cílem bakalářské práce je poskytnutí komplexního pohledu na lokalizaci sociálních služeb v okrese Rakovník, zhodnocení jejich kvality, rozmanitosti a využití obyvateli okresu. Socioekonomická analýza je zaměřena na historii, přírodní poměry, obyvatelstvo, bydlení, dopravu, ekonomiku a občanskou infrastrukturu. Praktická část klade důraz na analýzu současných poskytovatelů sociálních služeb, zhodnocení role strategických dokumentů zaměřených na sociální služby a výsledky dotazníkového šetření, provedeného mezi uživateli sociálních služeb. Výstupem je tzv. SWOT analýza, doporučení autora, jakým směrem by se měly ubírat sociální služby poskytované v okrese Rakovník Analýza vychází z dat získaných z dostupné literatury, z internetových zdrojů, od provozovatelů konkrétních sociálních služeb a z vlastního dotazníkového šetření.
Klíčová slova: Socioekonomická analýza; Rakovník; Senioři; Sociální služby
Název práce: Socioekonomická analýza okresu Rakovník s důrazem na sociální služby pro seniory
Autor(ka) práce: Rapčan, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Jílek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation is focus on Social-economy analysis for Rakovnik's county with the emphasis on social services for seniors. The target of the work is to get full view of localization social services in Rakovnik's county, evaluation of their quality, variety and value of utilization. Social-economy analysis is focuses on history, naturals relationship, inhabitants, living, public transport, economy and civil infastructure. The practical section emphasis on analysis of the current providers of social services, evaluation of role of strategic documents aimed at social services and results of the questionnaires inquiry conducted among users of social services. The output is called SWOT analysis, authors recommendation, what direction should concentrate on social services, provided by the Rakovník county. The analysis came from the available literature, internets's sources, providers of the social services and own survey.
Klíčová slova: Seniors; Social service; Rakovník; Social - Economic Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2013
Datum podání práce: 1. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40844/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: