History of Islamic Banking: Performance Comparison to Western Banking System

Název práce: History of Islamic Banking: Performance Comparison to Western Banking
Autor(ka) práce: Kolštrom, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Johnson, Zdenka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on comparison between conventional (interest based)and Islamic (profit-loss sharing based) banking systems. I examine historical and institutional development of the Islamic banking sector, from its very beginning up till today. I am paying great attention to development of the institutions related to stability of banking system, mostly regulative ones and I focus on the impact of these regulations on the Islamic banking system in period of subprime mortgage crisis. Main questions of the thesis are; how differences between both banking systems influence their performance during financial crisis and what factors are the most important ones in this divergence. Main hypotheses stand as follow: Performed Islamic banking sector better during period of the financial crisis and if, then why? I verify this hypothesis both theoretically and empirically. I study above mention problem from postmodern critical point of view based on economic history methodology.
Klíčová slova: Islamic banking; financial crisis; interest; profit-loss sharing
Název práce: History of Islamic Banking: Performance Comparison to Western Banking System
Autor(ka) práce: Kolštrom, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Johnson, Zdenka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání konvenčního na úroku založeného) a islámského (na sdílení zisků a ztrát založeného) bankovního systému. Ve své práci zkoumám historický a institucionální vývoj islámského bankovnictví od jeho prvopočátků až po současnost. Věnuji pozornost především vývoji institucí spojených se stabilitou bankovního systému, převážně pak regulativních a soustředím se na dopad těchto regulací na islámský bankovní systém v období finanční krize způsobené podřadnými hypotékami. Hlavní otázky práce jsou; jak rozdíly mezi oběma bankovními systémy ovlivňují jejich výkonnost během finanční krize a které faktory v tomto procesu hrají největší roli. Hlavní hypotéza práce je: Vedl si sektor islámského bankovnictví během období finanční krize lépe, a pokud ano tak proč? Tuto hypotézu testuji jak teoreticky tak empiricky. K problému přistupuji kriticky z postmoderního úhlu pohledu založenému na metodologii hospodářských dějin.
Klíčová slova: úrok; sdílení zisků a ztrát; finanční krize; islámské bankovnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2013
Datum podání práce: 27. 5. 2013
Datum obhajoby: 10. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40851/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: