Vytvořte aplikaci pro analýzu www stránek z hlediska SEO

Název práce: Vytvořte aplikaci pro analýzu www stránek z hlediska SEO
Autor(ka) práce: Hoffmann, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je vytvoření aplikace pro podporu činností on-page optimalizace existujících internetových stránek pro vyhledávače (SEO). Přínos této bakalářské práce je urychlení optimalizace jednotlivých internetových stránek z hlediska plné automatizace některých činností optimalizace nebo částečné podpory jednotlivých činností optimalizace. Práce je rozdělena do několika částí. První část pojednává o historii vyhledávání informací na internetu. Druhá část je již zaměřena na optimalizaci stránek pro vyhledávače. Třetí část této práce obsahuje rozbor činností procesu optimalizace, které výsledný program má automatizovat a ukázku ovládání programu. V předposlední čtvrté části je ukázána optimalizace konkrétní stránky při automatizování některých činností pomocí programu a poslední pátá část obsahuje shrnutí práce a její přínos pro optimalizátory. Věřím, že čtenář na základě této práce získá základní informace ohledně optimalizace stránek pro vyhledávače a výsledný program značně urychlí proces optimalizace jednotlivých stránek, ale i celých webů.
Klíčová slova: Webové stránky; Aplikace pro SEO; Vyhledávač; Optimalizace; SEO
Název práce: Creating an application for SEO analysis of websites
Autor(ka) práce: Hoffmann, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Šlajchrt, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this project is to create an application that supports on-page optimization of existing websites for search engines (SEO). The application of this thesis is to accelerate optimization of individual websites in terms of either full automation of certain optimization operations or partial support of individual optimization operations. This paper is divided into several parts. The first parts deals with the history of information retrieval on the internet. The second part is focused on optimization of the websites for the search engines. The third part of this work contains thorough analysis of the operations optimization process that the resulting program has automated along with the demonstration of the program. The fourth part of this thesis deals with and illustrates optimization of specific websites during the process of automation of some operations with the help of this program. The fifth and final section of this project includes a summary of this work and its contributions to the optimizers. I believe that reader on the basis of this thesis will obtain basic information on optimization of the websites for search engines (SEO) and the resulting program will accelerate the process of optimization of individual websites as well as the whole web.
Klíčová slova: Search Engine; SEO; Search Engine Optimization; Websites; Application for SEO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2013
Datum podání práce: 6. 5. 2013
Datum obhajoby: 20. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41102/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: