Porovnání Open-Source ERP systémů vhodných pro výrobní podnik

Název práce: Porovnání Open-Source ERP systémů vhodných pro výrobní podnik
Autor(ka) práce: Juříček, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou Open Source ERP systémů vhodných pro výrobní podnik. V první části je rozebrán pojem ERP, jeho vývoj, funkcionalita, rozdělení a očekávané trendy. Dále je definován Open Source software, u kterého jsou uvedeny možné typy licencí a také jeho výhody a nevýhody. V druhé části práce jsou nejprve z dostupných Open Source ERP vybrány tři nejvhodnější pro výrobní podnik. U těchto tří systémů je poté uveden jejich popis a jsou podle stanovených kriterií porovnány a bodově ohodnoceny. Na základě tohoto ohodnocení je vybrán nejvhodnější Open Source ERP pro konkrétní podnik. Z tohoto důvodu není výstupem žádné všeobecné ohodnocení či stanovení pořadí na trhu. Práce může díky aktuálním informacím sloužit k získání přehledu o porovnávaných systémech nebo také jako pomůcka pro výběr vhodného Open Source ERP systému pro podobné výrobní podniky.
Klíčová slova: ERP; ADempiere; OpenERP; kritérium; porovnání; výrobní podnik; Open Source; Openbravo
Název práce: Comparsion of Open-Source ERP systems suitable for manufacturing company
Autor(ka) práce: Juříček, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fortinová, Jana
Oponenti práce: Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on Open Source ERP systems targeted for manufacturing companies. In the first part is analyzed the concept of ERP, its development, functionality, categorization and expected trends. Further on are defined Open Source software, possible types of licenses, its advantages and disadvantages. In the second part of the thesis, three the most suitable options for manufacturing companies are chosen from available Open Source ERP systems. These three systems are described, compared and scored according to predefined criteria. Based on this evaluation, the most suitable Open Source ERP for selected company is chosen. For this reason neither general evaluation nor ranking on the market was elaborated. Thank to up-to-date information, the thesis can be used to get overview of compared systems or as a tool for selection of suitable Open Source ERP system for similar manufacturing companies.
Klíčová slova: ADempiere; OpenERP; Open Source; ERP; criteria; manufacturing company; Openbravo; comparsion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 26. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: