Proměny české loutkářské tradice a její formy v současnosti

Název práce: Proměny české loutkářské tradice a její formy v současnosti
Autor(ka) práce: Horváthová, Anežka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lázňovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zachycuje historické proměny české loutkářské tradice, která se postupem času stala neodmyslitelnou součástí lidové kultury České republiky. Dodnes se mnohé lout-kářské spolky hlásí k jejím původním formám. Zvláštní pozornost je věnována zápisu feno-ménu východočeského loutkářství do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky v roce 2012. Práce se zaměřuje také na působení loutkohereckých souborů v současnosti (aplikace managementu, marketingu, PR, fundraisingu apod.) a na možnosti vzdělání v oboru loutkového divadla. Praktická část je věnována souboru "Sváťovo dividlo" z Litoměřic. Popisuje jednak činnost a působení spolku a také jej zkoumá po ekonomické a legislativní stránce, dále vyhodnocuje jeho spolupráci s městem a využívání dotačních pro-gramů. Práce je doplněna o dotazníkový průzkum veřejného mínění o přežití tradice českého loutkového divadla.
Klíčová slova: východočeské loutkářství; loutkářská tradice; loutkové divadlo
Název práce: Metamorphosis of Czech puppetry tradition and its forms nowadays
Autor(ka) práce: Horváthová, Anežka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lázňovská, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work reflects the historical changes in Czech puppetry tradition that has gradually be-come an inseparable part of folk culture of the Czech Republic. To this day, many puppeteers represent its original forms. Particular attention is paid to the phenomenon of East Bohemian puppetry that was inscribed on "The List of Intangible Properties of Traditional and Folk Cul-ture of the Czech Republic" in 2012. The work also focuses on puppet theatres nowadays (ap-plication of management, marketing tools, PR, fundraising etc.) and on possibilities of educa-tion for puppeteers. The practical part is focused on the "Sváťovo dividlo" theatre from Lito-měřice. In this section, there are described ways of performing of this theatre and also its ac-tivity from the economic and legislative point of view; it evaluates its cooperation with the city committee and the used grant programs. The work contains questionnaire about the tradi-tion of Czech puppet theatre.
Klíčová slova: puppet theater; East Bohemian puppetry; tradition of puppetry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 26. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41370/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: