Poutnictví a jeho zapojení do cestovního ruchu na území Moravy a Slezska

Název práce: Poutnictví a jeho zapojení do cestovního ruchu na území Moravy a Slezska
Autor(ka) práce: Křetínská, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Posláním práce je stručné popsání historie i současných projevů české religiozity a poutnictví a jejich vzájemné historické propojenosti. Práce dále vystihuje, jak je poutnictví aplikováno na oblast cestovního ruchu v podobě poutního turismu na území Moravy a Slezska. Pro účely této práce stanovená hypotéza o současné stále menší provázanosti církevní religiozity a poutnictví je na základě elektronického dotazníkového šetření -- jakožto zvolené metody sociologického výzkumu -- i finálně potvrzena. Práce je završena případovou studií pojednávající o ekonomické situaci neziskové organizace spravující poutní místo -- Svatý Hostýn.
Klíčová slova: poutnictví; religiozita; cestovní ruch
Název práce: Pilgrimage and its involvement in Moravian and Silesian tourism
Autor(ka) práce: Křetínská, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Skopová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The mission of the paper briefly describes the history and current manifestations of Czech religiosity and pilgrimage and their mutual historical connectedness. The paper also describes how pilgrimage is applied to the tourism sector in the form of pilgrimage tourism in Moravia and Silesia. For the purpose of this paper a hypothesis about the current still less cohesion between church religiosity and pilgrimage was determined. Based on an electronic survey - as the chosen method of sociological research -- results, the hypothesis was finally confirmed. The paper is completed by a case study dealing with the economic situation of a non-profit organization that manages the pilgrimage site called Svatý Hostýn
Klíčová slova: tourism; pilgrimage; religiosity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2013
Datum podání práce: 31. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/41380/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: