Hodnota a cena : specifika ekonomické směny kulturních statků

Název práce: Hodnota a cena : specifika ekonomické směny kulturních statků
Autor(ka) práce: Mašínová, Johana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se tematicky zabývá ekonomickými aspekty kultury, konkrétně se snaží analyzovat kulturní a ekonomické hodnoty tržních i veřejných kulturních statků a jejich vliv na tvorbu ceny. Definuje základní typologii kulturních hodnot dle zahraničních autorů, zabývajících se kulturní ekonomikou, a shrnuje možnosti a dostupné metody, které by byly využitelné pro měření ekonomické hodnoty kulturních statků a jejich přímého oceňování. Záměrem práce je uvést také historické souvislosti této problematiky, získat ekonomický pohled na kulturní a umělecké statky v minulosti a přiblížit současnou diskuzi. Výsledkem by tak měl být ucelený obraz o hodnotách kulturních a uměleckých komodit, možnostech jejich měření a vyjádření v peněžních jednotkách. Bakalářská práce je vypracována za použití tří hlavních zdrojů Handbook of the economics of art and culture od Victora Ginsburgha a Davida Throsbyho, Economics and culture Davida Throsbyho a Beyond price : value in culture, economics, and the arts autorů Michaela Huttera a Davida Throsbyho.
Klíčová slova: cena; kultura; hodnota; ekonomické hodnocení; umění
Název práce: Value and Price: Specific Problems of the Economic Exchange of Cultural Heritage
Autor(ka) práce: Mašínová, Johana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of the thesis is the economic aspect of culture, namely the analysis of the cultural and economic value of market and public cultural heritage items and their influence on the definition of price. The thesis defines the basic typology of the cultural values according to authors from abroad who are experts on cultural economics. It summarizes the possibilities and available methods which could be used for the measurement of the economic value of the cultural heritage and its pricing. The goal of the thesis is to present the historical context of these issues, to obtain the perspective on the cultural and artistic heritage from the economic point of view in the past and to present the contemporary discussion about it. Thus the result should be a complete overview about the values of cultural and artistic commodities, the possibilities for their measurement and the expression in monetary units. The thesis uses three main sources of information: Handbook of the economics of art and culture from Victor Ginsburgh and David Throsby, Economics and culture from David Throsby and Beyond price: value in culture, economics, and the arts from Michael Hutter and David Throsby.
Klíčová slova: price; value; art; culture; economic evaluation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2012
Datum podání práce: 3. 5. 2013
Datum obhajoby: 27. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42041/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: