Podstata současného systému sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických a porovnání se systémem sociálního zabezpečení České republiky

Název práce: The nature of the current social security system of the United States and a comparison with the social security system of the Czech Republic
Autor(ka) práce: Rejka, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Prachař, Ondřej
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of this paper is an analysis of the US social security system. The American social security system is much less generous than European systems. The hypothesis that I test in this paper is that the level of redistribution in the US is low because people's demand for it is low. Economical models suggest three main groups of explanations - economical, behavioural and political. Economical explanations are the weakest of the three, often providing contradictory results. Discrimination, rooted in the vast racial heterogeneity of the US, along with the electoral system are the most convincible explanations. The secondary objective is a practical comparison of the US' social security system with the system established in the Czech Republic and a suggestion of the possible improvements. Both systems show high level of oppositeness and apart from the health care system, there is very little to be applied from one system in the other one.
Klíčová slova: welfare; social security; The Czech Republic; The United States of America; redistribution
Název práce: Podstata současného systému sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických a porovnání se systémem sociálního zabezpečení České republiky
Autor(ka) práce: Rejka, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Prachař, Ondřej
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je analýza sociálního systému Spojených států amerických. Americký sociální systém je daleko méně štědrý než evropské systémy. Hypotézou, kterou testuji v této práci, je to, že nízká míra redistribuce ve Spojených státech je zapříčiněná nízkou poptávkou po redistribuci. Ekonomické modely naznačují tři hlavní skupiny vysvětlení -- ekonomická, behaviorální a politická. Ekonomická vysvětlení jsou z nich nejslabší a často poskytují protichůdné závěry. Diskriminace, zakořeněná ve značné rasové heterogenitě Spojených států, spolu s většinovým volebním systémem poskytují nejpřesvědčivější vysvětlení. Sekundárním cílem této práce je praktické porovnání amerického systému se sociálním systémem v České republice a navržení možných vylepšení. Oba systémy vykazují vysokou míru odlišnosti a s výjimkou systému zdravotní péče zde není téměř žádný prostor pro vzájemné přejímání opatření.
Klíčová slova: Spojené státy americké; redistribuce; sociální zabezpečení; Česká republika; blahobyt

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2013
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42295/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: