Komparace efektivity projektů realizovaných ze strukturálních fondů a z rozpočtu města na příkladu města Bohumína v letech 2009 - 2011

Název práce: Komparace efektivity projektů realizovaných ze strukturálních fondů a z rozpočtu města na příkladu města Bohumína v letech 2009 - 2011
Autor(ka) práce: Víchová, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Šlajs, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je evaluace efektivity a administrativní náročnosti projektů, které město Bohumín realizovalo z finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a jejich komparace s projekty financovanými z rozpočtu města. V teoretické části vymezuji fungování regionální politiky EU, resp. strukturálních fondů EU a zabývám se stavem čerpání dotačních titulů v ČR, zejména pak v Bohumíně. Dále se věnuji charakteristice Integrovaného operačního programu, ze kterého byla dotace na zkoumaný projekt čerpána. V praktické části definuji postup, jak se prostředky z rozpočtu EU přerozdělují jednotlivým subjektům. Podrobněji analyzuji a vyhodnocuji konkrétní investiční projekt financovaný z ERDF. Tento projekt následně komparuji s projektem obdobného rozsahu financovaného z rozpočtu města. V práci provádím krátké dotazníkové šetření zaměstnanců Městského úřadu Bohumín, kteří hodnotí náročnost získávání finančních prostředků z dotačních titulů. Na závěr uvádím doporučení vedoucí ke zjednodušení a zefektivnění současného procesu přerozdělovaní finančních prostředků ze společného rozpočtu EU.
Klíčová slova: regionální politika; strukturální fondy; Integrovaný operační program
Název práce: The comparison of efectivity of projects executed using structural funds and projects exectued using solely the town´s budget (in Bohumin in 2009-2011)
Autor(ka) práce: Víchová, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ševčíková, Michaela
Oponenti práce: Šlajs, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to evaluate the effectiveness and administrative demands of projects, which were executed by the town of Bohumín, using financial aids from European structural funds, and their comparison with projects financed solely from the town's budget. In the theoretical part, the term regional policy of the European Union and the term structural funds are defined. I describe the current status of acquiring European subsidies, especially in Bohumín. Afterwards, the Integrated Operational Program is characterized, as it was the source of the subsidy used to finance the researched project. The procedure of obtaining money from the European budget is described in the practical part of the thesis. A detailed analysis of a specific investment is carried out. This project is then compared with a project of a similar size, which was financed solely from the town's budget. A short questionnaire among the employees of Bohumín's town hall was executed to reveal their evaluation of obtaining funds from the EU. In conclusion, a short recommendation to increase the efficiency of the current procedure is drafted.
Klíčová slova: regional policy; Integrated operational program; Structural funds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2013
Datum podání práce: 15. 6. 2013
Datum obhajoby: 18. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42457/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: