Proměna filmového trhu: internetová distribuce filmů

Název práce: Proměna filmového trhu: internetová distribuce filmů
Autor(ka) práce: Strachotová, Žofie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Filmová distribuce prošla, stejně jako celý filmový průmysl, v posledních letech mnoha změnami, přičemž největší vliv na ni měla digitalizace kin a vzápětí možnost distribuovat filmy online prostřednictvím internetu. Bakalářská práce zkoumá tyto trendy a jejich dopad na distribuci dokumentárních, nezávislých a nízkorozpočtových filmů v České republice. V první části je popsán vývoj distribuce, současná situace, možnosti využití internetu k šíření audiovizuálního obsahu a problematika ochrany digitálního obsahu před nelegálními aktivitami. V druhé části jsou představeny tři audiovizualní portály -- Aerovod, Dafilms.cz a Jsns.cz, které se zaměřují na nekomerční produkci. Právě představení těchto platforem, které ilustruje meze a možnosti internetové distribuce, je na závěr doplněno zhodnocením vlivu využití zmíněných portálů k distribuci dokumentárních filmů Heleny Třeštíkové. Práce dokládá, že internet je možné využít ku prospěchu tohoto typu snímků.
Klíčová slova: dokumentární film; Jsns.cz; DAFilms.cz; Aerovod; internet; filmová distribuce; film
Název práce: Transformation of the movie market: distribution of movies via internet
Autor(ka) práce: Strachotová, Žofie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The movie distribution, just like the whole movie industry, has undergone numerous changes in the past few years and the digitalization of cinemas and then the possibility to distribute movies via internet had the biggest influence on it. The bachelor thesis analyses these trends in the Czech Republic and their impact on the distribution of documentary, independent and low-cost movies. The first part describes the development of the distribution, current situation, potential variants of use of the internet to spread the audiovisual content and the issue of protecting the digital content against illegal activities. The second part presents three audiovisual portals -- Aerovod, Dafilms.cz and Jsns.cz, which focus on non-commercial production. Presentation of these projects illustrates limits and possibilities of internet distribution and finally, the evaluation of the influence of using the mentioned portals on the distribution of documentary movies of Helena Třeštíková is included. The thesis demonstrates that it is possible to use the internet to the benefit of this type of movies.
Klíčová slova: documentary film; Jsns.cz; DAFilms.cz; Aerovod; internet; movie distribution; movie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2013
Datum podání práce: 3. 5. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42549/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: