Monte Carlo simulace v ekonometrii

Název práce: Monte Carlo simulace v ekonometrii
Autor(ka) práce: Vopatová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Princ, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce má seznámit čtenáře s metodou Monte Carlo, dozví se o vzniku a využití této metody. Dále představí software zvaný MATLAB, jeho prostředí, použití a ukázku jednoduchých výpočtů v něm, za použití generování čísel. V této kapitole je ukázáno i vytváření grafů. Nejdůležitější součástí práce je využití metody Monte Carlo v ekonometrii za pomoci výpočtů v softwaru. Jsou zde vlastnosti odhadových funkcí u lineárního regresního modelu při malém výběru a pro modely simultánních rovnic. Dále seznámí práce s bootstrapovými metodami, jako speciální postup metody Monte Carlo.
Klíčová slova: bootstrapové metody; generování čísel; MATLAB; Metoda Monte Carlo
Název práce: Monte Carlo simulation in econometrics
Autor(ka) práce: Vopatová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Princ, Peter
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the final thesis is to familiarize a reader with the method of Monte Carlo and to inform the reader about the origins and the use of this method. There is also presented the software called MATLAB, its environment, using by a simple calculations through generated numbers. In this chapter is also shown a chart creation. The most important part of the thesis is the use of Monte Carlo method in econometrics by using the software for the calculations. In the thesis there are also described characteristics of estimated functions for a linear model with a small selection and for models of simultaneous equations. The last part of the thesis is to simulate the bootstrap methods as a special procedure of Monte Carlo method.
Klíčová slova: bootstrap methods; generated numbers; MATLAB; Method of Monte Carlo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2013
Datum podání práce: 3. 6. 2013
Datum obhajoby: 25. 6. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43062/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: