-

Název práce: Work & Life Balance - Work & Family Audit
Autor(ka) práce: Karpatyová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Beroušek, Petr
Oponenti práce: Nejedlo, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V tejto práci analyzujem jednu z oblastí týkajúcich sa rovnakých príležitostí žien a mužov na trhu práce a to zlaďovania súkromného a pracovného života. V prvej časti všeobecne popisujem oblasť rovnosti príležitostí. Uvádzam OSN a EU ako zdroje úpravy tejto oblasti z právneho hľadiska a tiež ich aktivity smerujúce k vytváraniu rovnakých príležitostí žien aj mužov (aj na trhu práce). Popisujem hlavné bariéry existujúce v spoločnosti brániace zavádzaniu tohto prístupu do personálnej politiky firiem a hľadám možnosti riešenia. Ako jeden z nástrojov, ktorý firmy môžu použiť pre zlaďovanie súkromného a pracovného života svojich zamestnancov uvádzam berufunfamilie? audit. V druhej časti práce tento nástroj podrobne popisujem a taktiež výhody a nevýhody prorodinných opatrení pre firmy. Tretiu časť venujem porovnaniu SRN, Českej a Slovenskej republiky. V týchto krajinách porovnávam právne zázemie zaisťujúce rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi na trhu práce, popisujem aktivity a fungovanie Európskeho sociálneho fondu a iniciatívu EQUAL, v každej z krajín ďalej uvádzam rôzne druhy aktivít a iniciatív, ktoré podporujú zavádzanie rovnakých príležitostí a prorodinných opatrení. Popisujem tiež stav zavedenia berufundfamilie? auditu a jeho využitie.
Klíčová slova: work and family audit; rovnaké príležitosti; work-life balance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2006
Datum podání práce: 17. 12. 2006
Datum obhajoby: 1. 2. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/4283/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: