Životní cyklus projektu webové prezentace v sektoru B2B

Název práce: Životní cyklus projektu webové prezentace v sektoru B2B
Autor(ka) práce: Dušek, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Bubeníček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o tvorbě nové webové prezentace divizního úseku ITreklama společnosti DISKUS spol. s r.o. Tvorba nového webového řešení s sebou nese specifické potřeby, a to především kvůli obchodnímu zaměření na sektor B2B, do něhož tento divizní úsek spadá. Projekt využívá tradičního přístupu k řízení se všemi jeho relevantními nástroji, aby bylo dosaženo co nejvyšší přidané hodnoty. Hlavním cílem je úspěšné spuštění nové webové prezentace a mezi dílčí cíle patří identifikace potřeb cílové skupiny a popis specifických nároků na webovou prezentaci v obchodním sektoru B2B. Vysvětlení životního cyklu projektu, spolu s identifikací specifických potřeb pro webovou prezentaci v sektoru B2B, má následně sloužit i jako metodika pro oblast tvorby webových B2B prezentací.
Klíčová slova: Životní cyklus projektu; projektový management; tvorba webové prezentace; B2B; analýza
Název práce: The life cycle of a website project in the B2B sector
Autor(ka) práce: Dušek, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Střížová, Vlasta
Oponenti práce: Bubeníček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on realization of a new website division ITreklama of DISKUS company. The creation of this new web solution entails specific needs, mainly due to the business focus on the B2B sector in which the divisional segment falls. The project uses the traditional project management with all relevant instruments to achieve the highest added value. The main objective is the successful launch of the new website and the sub-objectives are identification the needs of the target group and description of the specific requirements for website in B2B business sector. Explanation of the project life cycle, along with the identification of specific needs for a website in the B2B sector, has subsequently serve as a methodology for B2B area of website realization.
Klíčová slova: Project life cycle; web development; B2B; analysis; project management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2017
Datum obhajoby: 5. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59674/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: