Úloha Svetovej obchodnej organizácie pri rozvíjaní hospodárskych reforiem a výkonnosti frankofónnej Afriky

Název práce: Role of the WTO in Developing Economic Reforms and Performance of Francophone Africa
Autor(ka) práce: Gajdošová, Annamária
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master thesis is aimed to provide a theoretical framework of the application of Special and Differential Treatment in the countries of Francophone Africa from time perspective. How did they evolve and what progress they generated in the last century. The first chapter is to mention the economic and political featurs of the Francophone Africa countries and to identify why the membership in the WTO is important for advancement that they were able to achieve during the last decades. The second chapter classifies the WTO pillars in providing economic cooperation for developing countries. This section also describes the special provisions of WTO giving developing and least developed countries exclusive unilateral rights. The third chapter distresses the implementation of the WTO trade development instruments in Francophone Africa. This section will acknowledge the significance of the The Bali Package and November 2014 decisions. What is more, it will present the implications of Special and Differential Treatement in two biggest countries of Francophone Africa: Mauritania and Tchad. Significant point of this Master Thesis is the need for greater cooperation, coordination, and coherence among all nations of Francophone Africa. The challenge for them is not to create a new mechanism, but to get all of the existing mechanisms to work together more effectively to achieve their common goal.
Klíčová slova: World Trade Organization; Francophone Africa; Special and Differential Treatment
Název práce: Úloha Svetovej obchodnej organizácie pri rozvíjaní hospodárskych reforiem a výkonnosti frankofónnej Afriky
Autor(ka) práce: Gajdošová, Annamária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Táto diplomová práca je zameraná na poskytnutie teoretického rámca aplikácie špeciálneho zaobchádzania krajín frankofónnej Afriky z časového hľadiska. Ako sa vyvíjali a aký pokrok dosiahli v minulom storočí. Prvá kapitola prezentuje ekonomické a politické úspechy krajín frankofónnej Afriky a určuje, prečo je členstvo vo Svetovej obchodnej organizácií dôležité pre pokrok, ktorý dosiahli v posledných desaťročiach. Druhá kapitola klasifikuje piliére Svetovej obchodnej organizácie pri poskytovaní hospodárskej spolupráce rozvojovým krajinám. Táto časť tiež opisuje osobitné ustanovenia organizácie, ktoré poskytujú rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám výlučné jednostranné práva. Tretia kapitola uvádza implementáciu nástrojov Svetovej obchodnej organizácie na rozvoj obchodu vo frankofónnej Afrike. V tejto časti sa prezentuje dôležitosť balíka opatrení z Bali a rozhodnutí z novembra 2014. Navyše prezentuje dôsledky špeciálneho zaobchádzania v dvoch najväčších krajinách frankofónnej Afriky: v Mauritánii a v Čade. Významným bodom tejto diplomovej práce je potreba väčšej spolupráce, koordinácie a súdržnosti medzi všetkými národmi frankofónnej Afriky. Výzvou pre nich nie je vytvoriť nový mechanizmus, ale zefektívniť všetky existujúce mechanizmy pri dosahovaní spoločného cieľa.
Klíčová slova: Svetová obchodná organizácia; Frankofonna Afrika; Špeciálne zaobchádzanie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 25. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57511/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: