Green management ubytovacích zařízení

Název práce: Green management ubytovacích zařízení
Autor(ka) práce: Zachodilová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Oberhel, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť použitie princípov green managementu vo vybraných ubytovacích zariadeniach. V prvej časti práce sú zhrnuté teoretické poznatky z oblasti ubytovacích zariadení, hotelového managementu a green managementu. Tieto informácie slúžia ako podklad pre druhú časť, ktorá analyzuje spoločné a odlišné princípy green managementu na praktických príkladoch v ôsmich hoteloch. Analytická časť najskôr informuje o prvkoch, ktoré sa používajú v jednotlivých hoteloch a následne zistené údaje porovnáva medzi skúmanými hotelmi a vzťahuje ich k poznatkom z teórie. Z bakalárskej práce vyplýva, že hotely bez certifikácie sa usilujú o ochranu životného prostredia, avšak zameriavajú sa prevažne na uspokojovanie ekonomických cieľov, čo značne obmedzuje aplikáciu princípov green managementu.
Klíčová slova: ekohotel; hotel; green management; ubytovacie služby
Název práce: Green management of accommodation facilities
Autor(ka) práce: Zachodilová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Oberhel, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the application of principles of green management in selected accommodation facilities. The first part of the thesis summarizes theoretical knowledge of the area of accommodation facilities, hotel management and green management. This information serves as a basis for the second part, which analyses the common and different principles of green management on practical examples in eight hotels. At first, analytical part deals with elements, which are used in particular hotels and after that compares the data between examined hotels and relates it to the knowledge of the theory. The bachelor thesis shows that the hotels without certification try to protect the environment, but they are mainly focused on satisfying of economical goals, what greatly limits the application of the principles of green management.
Klíčová slova: ecohotel; hotel; green management; accommodation services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56792/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: