Redesign configuration management procesu ve vybrané organizaci

Název práce: Redesign configuration management procesu ve vybrané organizaci
Autor(ka) práce: Šavel, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je provedení analýzy Configuration management procesu ve zkoumané organizaci prostřednictvím rámce nejlepších praktik knihovny ITIL a navržení přepracování dle získaných poznatkům. Analýza pokrývá nejen Configuration management proces, ale částečně i Change management, který je s Configuration management procesem ve zkoumané organizaci pevně svázán. V teoretické části se nejprve zabývám popisem procesu v obecné rovině, způsobem jeho modelování a nástroji, které lze k modelování využít. Dále popisuji rámec nejlepších praktik knihovny ITIL verze 3 a využití CMS (Configuration Management System) jako federalizovaného systému pro Configuration management. V praktické části se věnuji analýze stávajícího stavu Configuration management procesu ve zkoumané organizaci a uvádím výhody a nevýhody, z nichž pak navrhuji doporučení, jak proces pro tuto organizaci optimalizovat. Závěr práce potom obsahuje srovnání původní a přepracované verze procesu a uvedení výhod, které dle mých závěrů z této změny vyplývají.
Klíčová slova: Proces; Configuration management; CI; CMDB; CMS; ITIL
Název práce: Redesign configuration management of process in a chosen Organization
Autor(ka) práce: Šavel, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to analyze Configuration management process in a chosen organization through ITIL Best Practices Library and provide a redesign based on collected materials. Analyzes cover Configuration management and partially Change management processes whose are tightly connected with each other. In theoretical part I focus on general description of analyzed process, its modeling and modeling tools. Next chapters follow up with ITIL Best Practices Library version 3 and CMS (Configuration Management System) usability as a federated system for Configuration management process. In practical part I focus on current state of Configuration management process in analyzed organization and provide advantages and disadvantages. Those are input for redesign of Configuration management process. In the end of my thesis I compare the original and current redesigned solution and provide a set of advantages and disadvantages coming from this change.
Klíčová slova: CMS; ITIL; Proces; Configuration management; CI; CMDB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56769/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: