Aplikace Business Intelligence v online retailu

Název práce: Business intelligence application in online retail
Autor(ka) práce: Haloun, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Šedivá, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis focuses on application of business intelligence in online retail. The work summarizes the benefits of BI usage in online retail and provides an overview of the areas, where BI and Analytics is commonly used. Further, the thesis includes theoretical research with primary focus on business performance evaluation metrics and describes BI market leaders. The performance metrics theoretical research is supported by a survey in a global online fashion retail company that author conducted and summarized. Moreover, a practical design and implementation of a specific real-life BI solution is proposed and presented. The thesis added value is mainly author s proposal of BI solution design and its implementation for a global online retail company, which was successfully deployed as a main BI reporting system of the company. The description includes data integration part, data modelling part and the presentation layer. Thesis includes also practical examples of the outputs based on the final solution. Besides, highly valuable is also author s theoretical research in the field.
Klíčová slova: E-Commerce; Performance Metrics; Business Intelligence; Microsoft Business Intelligence Stack; Online Retail
Název práce: Aplikace Business Intelligence v online retailu
Autor(ka) práce: Haloun, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Šedivá, Zuzana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá aplikací business intelligence (BI) v prostředí online retailu. Práce popisuje hlavní přínosy využití BI a poskytuje přehled odvětví úloh z e-commerce, kde se BI a Analytics nejčastěji využívá. Dále tato diplomová práce zahrnuje teoretický průzkum se zaměřením na metriky k hodnocení business výkonnosti v prostředí online retailu a popisuje leadery na trhu BI. Teoretický průzkum výkonnostních metrik je podpořen dotazníkovým šetřením v globální online retailové společenosti, který autor vypracoval a vyhodnotil. Mimo jiné, práce obsahuje popis praktického designu a implementaci BI řešení, které bylo vypracováno pro onu globální online retailovou společnost. Hlavní přidaná hodnota diplomové práce spočívá převážně v autorově návrhu a implementaci daného řešení, které bylo úspěšně zavedeno do společnosti jako hlavní BI systém pro reporting. Popis daného řešení se sestává z popisu integrační vrstvy, vrstvy datového modelingu a z prezentační vrstvy. Práce také obsahuje praktické příklady některých výstupů založených na konečném BI řešení. Přínosný je i autorův průzkum z praxe.
Klíčová slova: Business Intelligence; Online Retail; E-Commerce; Výkonnostní metriky; Microsoft Business Intelligence Stack

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59114/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: