Využití metody Lean Startup a metodiky MMSP pro vývoj softwarových aplikací

Název práce: Využití metody Lean Startup a metodiky MMSP pro vývoj softwarových aplikací
Autor(ka) práce: Levý, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Ženíšek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce Využití metody Lean Startup a metodiky MMSP pro vývoj softwarových aplikací se zabývá vytvořením modelu Lean Startup pro vývoj softwaru, který umožňuje nově zakládaným softwarovým společnostem využít výhod přístupu Lean Startup a zároveň postupovat podle vhodně zvolené metodiky vývoje softwaru, Metodiky pro Malé Softwarové Projekty (MMSP). Teoretická část práce charakterizuje metodu Lean Startup a její součásti, stejně jako navrhuje pomocný model uspořádání těchto součástí. Dále pokračuje popisuje rozšíření metody pomocí techniky Lean Canvas a pojednává o dosavadním využití těchto konceptů v podnikové praxi. Rozebírán je také přístup a určitá kritika soudobých vědeckých prací vůči přístupu Lean Startup, stejně jako dosavadní použití metody pro vytváření společností podnikajících v oblastí vývoje softwarových produktů. Na závěr teoretické části je zařazeno stručné dělení metodik vývoje softwaru a jejich životních cyklů, stejně jako krátká charakteristika metodiky MMSP. Praktická část práce popisuje vytvoření integrovaného modelu Lean Startup pro vývoj softwaru. Tento model vychází především z řízení vývoje podle metodiky MMSP, které uzpůsobuje základní koncepci metody Lean Startup, tedy vytvoření Minimálního životaschopného produktu a jeho následného vylepšování na základě hodnocení přírůstků pomocí měření zpětné vazby od zákazníků. Pro provedení integrace bylo nutné postupně upravit či rozšířit životní cyklus metodiky MMSP, její role, disciplíny i pracovní produkty. Nosnou myšlenkou nových rozšíření byla především implementace řízení získávání zpětné vazby od zákazníků a řízení uživatelské přívětivosti vytvářeného produktu. Dopady této implementace zahrnují vytvoření rolí Koordinátor vykazování inovací a UX designer, odpovídajících disciplín Řízení vykazování inovací a Řízení uživatelské přívětivosti a jejich souvisejících pracovních produktů.
Klíčová slova: vývoj softwarových produktů; Lean Canvas; metodika OpenUP; Lean Startup; metodika MMSP
Název práce: Application of the Lean Startup method and MMSP methodology to the web software development
Autor(ka) práce: Levý, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Ženíšek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis Application of the Lean Startup method and MMSP methodology to the web software development deals with creating a new model called Lean Startup for software development. The new model enables new software startups to gain advantage of the Lean Startup approach, yet in the same time proceed in accordance to a specific software development methodology, namely the MMSP methodology. The theoretical part characterizes the Lean Startup method and its principal ideas, as well as it propounds a new graphic model organizing these respective ideas. The thesis next describes further contributions to the Lean Startup movement, such as the Lean Canvas technique. It also examines previous utilization of these concepts in the context of newly growing businesses. Follows an analysis of the contemporary research papers covering the Lean Startup topic, as well as an overview ot the utilization of the said method within new software development startups. In conclusion of the theoretical part, a short summary of current software development methodologies is being made, as is a brief characteristics of the MMSP methodology. The practical part describes the establishment of an integrated model called Lean Startup for software development. The model is founded mainly on the software development management according to the MMSP methodology, which is accomodated to the basic Lean Startup concept, implying creation of a Minimal viable product and its subsequent incremental improvements based mainly on the evaluation of the new features via measured customer feedback. In order to complete the creation of the model in question, some expansions and changes of the MMSP methodology had to be made. These changes mainly concern the methodology development lifecycle, its roles, tasks and work products. The key ideas of the change were most importantly the implementation of customer feedback acquisition management, as well as the user experience management. The effects of this implementation include creation of new roles Innovative accounting coordinator and UX designer, corresponding tasks Innovation accounting management and User experience management as well as the introduction of the work products related to these tasks.
Klíčová slova: software product development; Lean Startup; OpenUP methodology; Lean Canvas; MMSP methodology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2016
Datum podání práce: 26. 4. 2017
Datum obhajoby: 31. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59884/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: