Praktické využití BI a IoT v prostředí výrobních společností

Název práce: Praktické využití BI a IoT v prostředí výrobních společností
Autor(ka) práce: Kožár, Ondrej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou využití dat z výrobních IoT zařízení, pro potřeby pod-nikového BI. Cílem práce je návrh uceleného konceptu využití dat z výrobních IoT v BI, na základě poznatků z dostupné literatury a konkrétních uživatelských požadavků výrobních podniků. Úvodní část práce se zabývá samotným vztahem IoT a BI. Je založena na dostup-né literatuře a několika aktuálních výzkumech v oblasti využití dat z IoT zařízení. V nava-zující části jsou analyzovány uživatelské požadavky týkající se využít dat z výrobních IoT. Požadavky byly zjištěny pomocí nestrukturovaných rozhovorů s řídícími pracovníky vybraných výrobních oddělení orientovaných na kvalitu výroby, údržbu a efektivitu výroby. Z těchto požadavků byly v další částí práce určeny vhodné metriky, které jsou primárně založeny na datech z výrobních IoT zařízení. Poslední částí práce je praktická ukázka technologického konceptu, který je zaměřený na prezentaci dat z jednoduchého IoT zařízení.
Klíčová slova: Business Intelligence ve výrobě; IoT ve výrobě; Internet věcí; výrobní IoT
Název práce: Practical use of BI and IoT in the manufacturing environment
Autor(ka) práce: Kožár, Ondrej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is oriented on data usage from manufacturing IoT devices. The main goal is to propose comprehensive concept of data usage from manufacturing IoT devices in BI, based on available literature and user requirements from manufacturing companies. First part of thesis deals with relationship between IoT and BI, based on available literature and current researches aimed on IoT data usage. Following part is about requirement analysis aimed on manufacturing IoT data usage. The requirements were determined with help of non-structured interviews with managers of selected departments in manufacturing companies, mainly oriented on production quality, maintenance and production efficiency. Based on mentioned requirements were determined appropriate metrics that are primarily based on data from manufacturing IoT devices. The last part is practical demonstration of the tech-nological concept which is focused on data presentation.
Klíčová slova: manufacturing IoT; Business Intelligence in industry; IoT in industry; Internet of Things

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2016
Datum podání práce: 26. 4. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59843/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: