Aplikace pro algoritmické obchodování

Název práce: Aplikace pro algoritmické obchodování
Autor(ka) práce: Šalovský, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Suchan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou a implementací aplikací pro algoritmické obchodování na základě požadavků zadavatele. Aplikace by měly sloužit pro sběr a správu dat z burzy, pro sledování informací o aktivních obchodních příkazech a pro posílání obchodních příkazů na burzu přes API od Interactive Brokers. V první kapitole se nachází rešerše několika vybraných knih zaměřených na vývoj aplikací pro C# a analýzu. Poté jsou představeny pojmy UML, OOAD a UP. V další kapitole jsou definovány požadavky zadavatele. Dále na základě výsledků rešerše a definovaných požadavků zadavatele, vytvořen výchozí architektonický návrh a případy užití s následnou specifikací. Následuje hledání analytických tříd, vytvoření doménového modelu, realizace některých případů užití pomocí sekvenčních diagramů. Poslední dvě kapitoly se zaobírají implementačními detaily - použitý jazyk, použité knihovny a uživatelskou příručkou.
Klíčová slova: interactive brokers; termínový trh; .NET; objektově orientovaný návrh a design; algoritmické obchodování; unified process
Název práce: Applications for algorithmic trading
Autor(ka) práce: Šalovský, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Suchan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented work deals with analysis and implementation of algorithmic trading applications based on client requirements. Applications developed in this work are supposed to be used to collect and manage data from the stock exchange, to view information about active trading orders, and to send trading orders to the exchange via the API from Interactive Brokers. The first chapter gives an overview of selected books focused on developing applications for C # and analysis. Then the concepts of UML, OOAD, and UP are introduced. In the next chapter, requirements of the customer are defined. In the following chapter, based on the results of literature research and defined client requirements, the initial architectural design is created and cases of use with subsequent specifications are presented. This section is followed by finding analytical classes, creating a domain model, implementation of some use cases using sequence diagrams. The last two chapters describe the implementation details - the language used, the libraries, database schema, and user manual.
Klíčová slova: futures market; object oriented analysis and design; .net; interactive brokers; algorithmic trading; unified process

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2016
Datum podání práce: 26. 4. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57715/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: