Model klienta veřejné správy z pohledu Unified Foundational Ontology

Název práce: Model klienta veřejné správy z pohledu Unified Foundational Ontology
Autor(ka) práce: Marek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Hrabě, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá možnostmi využití ontologie Unified Foundational Ontology při modelování ontologického modelu klienta veřejné správy, který vznikl jako výstup projektu Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností. Hlavním cílem této práce je rozšíření a návrh úprav metodiky modelování ontologického modelu klienta veřejné správy odpovídající ontologii UFO-A. Analýzou současné metodiky a ontologického modelu navrhuje začlenění jazyka OntoUML, který je postaven na ontologii UFO-A. Jejím klíčovým přínosem je metodika modelování ontolo-gického modelu klienta veřejné správy odpovídající ontologii UFO-A. Navržená metodika je předvedena na případové studii.
Klíčová slova: Procesní řízení ve veřejné správě; Optimalizace životních situací ve vztahu k Registru práv a povinností; UFO-A; Unified Foundational Ontology; OntoUML; Ontologie; Ontologické Modelování
Název práce: Model of public administration client from the perspective of Unified Foundational Ontology
Autor(ka) práce: Marek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Hrabě, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with possibilities of using Unified Foundational Ontology in modeling the onto-logical model of the public administration client, which was created as a result of the Optimiza-tion of life situations in relation to the Register of Rights and Obligations project. The main aim of this thesis is to extend and propose a modification of the current methodology of modeling the ontological model of the public administration client corresponding to the UFO-A ontology. By analyzing the current methodology and ontological model, it proposes the incorporation of OntoUML, which is based on UFO-A ontology. Its key benefit is the methodology of modeling the ontological model of the public administration client corresponding to the UFO-A ontology. The proposed methodology is presented in a case study.
Klíčová slova: Optimization of life situations in relation to the Register of Rights and Obligations project ; Process management of public administration; Unified Foundational Ontology; OntoUML; Ontology; Ontological modeling; UFO-A

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2016
Datum podání práce: 11. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60009/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: