Tvorba pluginů pro NetBeans

Název práce: Tvorba pluginů pro NetBeans
Autor(ka) práce: Vondráček, Ladislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Vondráček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je analýza technologií zásuvných modulů, pluginů. Cílem práce je popis této technologie se zaměřením na využití ve vývojovém prostředí NetBeans, a demonstrace technologie formou příkladového vývoje pluginu pro NetBeans. První část je věnovaná teoretické analýze obecných principů pluginů, důvodům a způsobům využití této technologie v současných softwarových aplikacích. Dále jsou rozebírány možnosti využití pluginů ve vývojovém prostředí NetBeans a způsoby jejich návrhu, vývoje a distribuce. Druhá část je věnována implementaci pluginu pro NetBeans demonstrující popsané technologie a postupy. Výsledkem implementace je plugin pro NetBeans, který umožňuje pokročilou editaci dokumentačních komentářů Javy v editoru HTML typu WYSIWYG přímo z prostředí NetBeans. Výsledný plugin, zdrojové kódy a dokumentace, je součástí přílohy této práce. Práce je součástí kolekce závěrečných prací věnované tématu platformy NetBeans, na tyto práce je v textu odkazováno.
Klíčová slova: Java; API; plugin; NetBeans
Název práce: Creating Plugins for NetBeans
Autor(ka) práce: Vondráček, Ladislav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Vondráček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is an analysis of plugin technology. The goal of the thesis is to characterization of basics of this technology in common and with focus on application on NetBeans platform and its integrated development environment and further demonstration of the technology in form developing exemplary NetBeans plugin. Opening part is dedicated to theoretical analysis of plugin principals, its purposes in soft-ware development and use cases for current software applications. The theoretical part follows by describing use cases of plugins for NetBeans platform and bringing thought for designing, developing and distributing new plugins. The subsequent part is dedicated to implementation of NetBeans plugin to demonstrate technology and methods described. The result of implementation is a NetBeans plugin allowing advanced editing of documentation commentary from Java source code inside WYSISYG HTML editor just from NetBeans environment. The resulting plugin, source codes and documentation is included attachment of this thesis. This thesis expands collection of theses dedicated to subject of NetBeans platform and those theses are referred in the text.
Klíčová slova: Java; API; plugin; NetBeans

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2016
Datum podání práce: 26. 4. 2017
Datum obhajoby: 6. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57284/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: