Analýza marketingové komunikace obchodních řetězců na českém televizním trhu

Název práce: Analýza marketingovej komunikácie obchodných reťazcov na českom televíznom trhu
Autor(ka) práce: Žarnayová, Klaudia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu masmediálnej komunikácie obchodných reťazcov na českom trhu. Práca sa venuje analýze farieb a emocionálnych apelov, nachádzajúcich sa v reklamných spotoch, uverejnených prostredníctvom českých televíznych staníc. V literárnej rešerši uvedenej v teoretickej časti sa nachádzajú poznatky z oblasti masmediálnej komunikácie, psychologických aspektov a emocionálnych apelov, využívaných v televíznej reklame na trhu obchodných reťazcov. Metodická časť obsahuje popis využitých metód a postup pri uskutočnení výskumu reklamných spotov. V praktickej časti je uvedený rozbor reklám z pohľadu farieb a následnej aplikácií ich emocionálneho a psychologického významu, ktorý môžu v rámci televízneho pôsobenia vyvolať u spotrebiteľov. Záver obsahuje výsledky analýzy, vďaka ktorým sú vznesené odporúčania pre ich následné praktické využitie.
Klíčová slova: farby; emócie; obchodné reťazce; masmediálna komunikácia; televízna reklama
Název práce: Analýza marketingové komunikace obchodních řetězců na českém televizním trhu
Autor(ka) práce: Žarnayová, Klaudia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu masmediální komunikace obchodních řetězců na českém trhu. Práce se věnuje analýze barev a emocionálních apelů, nacházejících se v reklamních spotech, uveřejněných prostřednictvím českých televizních stanic. V literární rešerši uvedené v teoretické části se nacházejí poznatky z oblasti masmediální komunikace, psychologických aspektů a emocionálních apelů, využívaných v televizní reklamě na trhu obchodních řetězců. Metodická část obsahuje popis využitých metod a postup při uskutečnění výzkumu reklamních spotů. V praktické části je uveden rozbor reklam z pohledu barev a následně aplikace jejich emocionálního a psychologického významu, které mohou v rámci televizního působení vyvolat u spotřebitelů. Závěr obsahuje výsledky analýzy, díky kterým jsou navrhnuta doporučení pro jejich následné praktické využití.
Klíčová slova: masmediální komunikace; obchodní řetězce; emoce; barvy; televizní reklama
Název práce: Analysis of Marketing Communication of Business Chains on the Czech TV Market
Autor(ka) práce: Žarnayová, Klaudia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This Bachelor thesis is focused on analysis of mass media communication on the market of retail chains in the Czech republic. The thesis consists of the analysis of colors and emotional appeals found in the TV commercials that have been published through the Czech channels. The literary research is based on general knowledge about the mass media communication, psychological aspects and emotional appeals used in TV commercials. The metodological part describes the main methods and processes for the research of the TV commercials. The practical part of the thesis consists of an analysis of colors and the application of their emotional and psychological meaning, which they cause to consumers through the televison commercials. The conclusion includes the results of the analysis and recommendations for their implementation.
Klíčová slova: emotions; retail chains; TV commercial; mass media communication; colors

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2016
Datum podání práce: 1. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59775/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: