Strategie vstupu společnosti Centropen, a.s. na čínský trh

Název práce: Strategie vstupu společnosti Centropen, a.s. na čínský trh
Autor(ka) práce: Březinová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tripes, Stanislav
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
S růstem společnosti Centropen se začíná tuzemský trh nasycovat, a proto je společnost nucena zvážit expanzi na zahraniční trhy. Úspěšnost celé expanzní akce často závisí na důkladném zanalyzování cílového trhu. Diplomová práce se zaměřuje na analýzu čínského trhu prostřednictvím 4C analýzy, jež zkoumá 4 oblasti, a to zákazníky, náklady, národní specifika a konkurenci. 4C analýza poskytuje odpovědi na dvě stanovené výzkumné otázky. První z nich se zaměřuje na podmínky, které musí společnost splnit při vstupu na čínský trh. Druhá otázka se týká výběru nejvhodnější formy vstupu na tento trh přímo pro Centropen. Pro analýzu čínského trhu a k zodpovězení výzkumných otázek byly využity sekundární zdroje dat, jako např. CzechTrade, Ministerstvo zahraničních věcí, BusinessInfo, Sinovia nebo Sovereign. Pro zjištění validity získaných informací byla sesbírána i data primární, a to prostřednictvím oslovení expertů na čínský trh. Na základě výsledků 4C analýzy se jako nejvhodnější forma vstupu pro Centropen jeví export s vytvořením reprezentační kanceláře v Šanghaji. Centropen může na čínském trhu uspět globálním produktem, který by měl být upraven podle místních specifik. Využita by byla strategie diferenciace s orientací na konkurenční výhodu výrobou kvalitních foukacích fixů.
Klíčová slova: 4C analýza; formy vstupu; strategie; čínský trh; Internacionalizace
Název práce: Strategy of input of Centropen Company on Chinese market
Autor(ka) práce: Březinová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tripes, Stanislav
Oponenti práce: Dvořák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The company Centropen should consider expansion into foreign markets due to domestic market saturation. Successful foreign market penetration is not possible without deep analysis of target country. The goal of this thesis is to formulate entry strategy based on 4C analysis that includes Competition, Country, Cost and Customers perspectives at the Chinese market. This analysis help answering two research questions. The first one is focused on entry requirements to the Chinese market, the second one is the identification of proper entry strategy to this market for Centropen. The analysis was done using public secondary data sources (databases of CzechTrade, Ministry of Foreign affairs Czech Rep., BusinessInfo, Sinovia or Sovereign) at first. Secondly, Chinese market experts (from CzechTrade and Mr. Hrdina from Zdas company) were interviewed. The results of analysis showed that the proper entry strategy seem to be an export with establishing a representative office in Shanghai. The product should be global with some specification for the Chinese market. The differentiation strategy based on quality production of blowing felt-tip pens can be the way for competitiveness.
Klíčová slova: entry modes; 4C analysis; strategy; internationalization; chinese market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 8. 2016
Datum podání práce: 21. 4. 2017
Datum obhajoby: 2. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58235/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: