Sociální stratifikace obce

Název práce: Sociální stratifikace obce
Autor(ka) práce: Vondrušová, Hana-Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou sociální stratifikace v obci Příbraz a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je věnována problematice sociální ne-rovnosti, historickým úvahám o sociální stratifikaci, stratifikačním teoriím, sociální stratifikaci a s ní spojených pojmů, měření sociální stratifikace a charakteristikám obce Příbraz. Část praktická se věnuje metodám sociologického výzkumu a sběru dat. Na základě získaných dat jsou v praktické části zpracovány a interpretovány výsledky vý-zkumu, podle nichž jsou vytvořeny stratifikační modely charakterizující sociální strati-fikaci v obci Příbraz. Na základě těchto charakteristik jsou navržena sociotechnická doporučení pro municipální management.
Klíčová slova: Sociální stratifikace; Sociální nerovnost; Obec; Sociologický výzkum; Stratifikační model
Název práce: The Social Stratification of a Municipality
Autor(ka) práce: Vondrušová, Hana-Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Novotná, Eliška
Oponenti práce: Král, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses the social stratification in the village Příbraz and is divided into the theoretical and the practical section.The theoretical part is dedicated to the social inequality, history of social stratification, stratification theories, social stratification and its associated concepts, measurement of social stratification and the characteristics of the village Příbraz. The practical part of this bachelor thesis deals with methods of sociological research and data collection. Based on the data from research in the practical part of this bachelor thesis are interpreted results of the above survey, according to which are created models of social stratification characterizing social stratification in the village Příbraz. Based on these characteristics are proposed socio technical recommendations for the municipal management.
Klíčová slova: Social stratification; Model of social stratification; Social inequality; Municipality; Sociological research

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57775/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: