Analýza vlivu minimální mzdy na trh práce v ČR

Název práce: Analýza vlivu minimální mzdy na trh práce v ČR
Autor(ka) práce: Skalník, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce představuje současné pojetí minimální mzdy, její historické důvody a také předpokládané vlivy na společnost. Je vymezen vliv na zaměstnavatele i zaměstnance a zmiňuji jednotlivé vlivy funkce sociálně-ochranné a ekonomicko-kriteriální jak z teoretického, tak praktického hlediska. Pozornost je věnována teoretickým konceptům vlivu minimální mzdy a dalších ekonomických ukazatelů na trh práce. Analýza se zaměřuje na vývoj časových řad od roku 1993 do roku 2015 jak graficky (popis grafů), tak statisticky (korelace a regrese). Výsledky statistických testů říkají, že minimální mzda nemá statisticky významný vliv na situaci trhu práce v České republice. Předpoklad teoretické souvislosti mezi výší minimální mzdy a nezaměstnaností se tedy nepotvrdil.
Klíčová slova: minimální mzda; trh práce; nezaměstnanost; regresní model
Název práce: Analysis of the Impact of Minimum Wages of the Labour Market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Skalník, Pavel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis describes and analyses a current approach towards minimum wage, its historical reasons of application and supposed impact onto the society. There is defined effect on the employer and employee as well as there are being explained particular effects of the socially-protecting and economic-criterial functions both from the theoretical and practical point of view. The main focus is given onto the theoretical concepts of the effects of the minimum wage and other economical indicators in the labour market. The analysis captures the development of timelines since 1993 up to 2015 in a graphical way (graph descriptions) and in a statistical way too (particularly via correlation and regression methods). The results of the statistical tests claim that minimum wage has no statistically significant influence onto the situation in the labour market in the Czech Republic. Supposed theoretical connection between the amount of the minimum wage and unemployment did not prove after all.
Klíčová slova: minimum wage; labour market; unemployment; regression model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57738/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: