Demografické trendy v ČR jako sociální a ekonomické riziko

Název práce: Demografické trendy v ČR jako sociální a ekonomické riziko
Autor(ka) práce: Ježková, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Sedláková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce jsou návrhy na minimalizaci sociálních a ekonomických rizik, která se objevují v důsledku současných demografických trendů. Stěžejní demografické události pro tuto práci jsou porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost a migrace. Na základě jejich vývoje Česká republika v posledních letech zaznamenává velmi nízkou míru porodnosti, proměnu věkového složení obyvatelstva, nízkou míru sňatečnosti, vysokou rozvodovost a mírně se zvyšující migraci. Jednotlivé demografické trendy jsou analyzovány v průběhu jejich vývoje po roce 1989 až do současnosti a hodnoty jsou porovnány s vybranými zeměmi Evropské unie. Součástí práce je i projekce demografického vývoje ve třech možných variantách do roku 2100 podle dat Českého statistického úřadu.
Klíčová slova: demografický vývoj; sociální a ekonomická rizika; proměna populace
Název práce: Demographic trends in Czech Republic as a social and economic danger
Autor(ka) práce: Ježková, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kaczor, Pavel
Oponenti práce: Sedláková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of bachelor thesis are suggestions of minimization of social and economic danger, which appears as a result of contemporary demographic trend. Birth rate, death rate, marriage rate, divorce rate and migration are the core demographic events for the study. According to their course the Czech Republic registers very low birth rate, change of age composition, low marriage rate, high divorce rate and slightly increasing migration. Development of demographic trend is analysed since 1989 up to the present and is compared with chosen EU member countries. Projection of three possible variants of demographic development up to 2100 is enclosed. Data of the Czech Statistical Office are used.
Klíčová slova: population change; social and economic danger; demographic development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2016
Datum podání práce: 20. 4. 2017
Datum obhajoby: 31. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59101/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: