Ověření metodiky MMSP – Analýza a návrh testování v praxi

Název práce: Ověření metodiky MMSP – Analýza a návrh testování v praxi
Autor(ka) práce: Kukla, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Hyblbauer, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce Ověření metodiky MMSP - Analýza a návrh testování v praxi ověřuje použitelnost rozšířené metodiky pro menší softwarové projekty (MMSP) - Analýza a návrh testování. Metodika je ověřována na reálném požadavku Implementace slevy na běžný účet. Použitelnost metodiky je hodnocena z hlediska toho, zda je možné pomocí této metodiky vytvořit analýzu a návrh testování v praxi. V první části této práce je popsána teorie testování, typy testovacích prostředí, typy testovacích dat a psychologie testování. V praktické části je zpracována analýza a návrh testování na základě metodiky MMSP - Analýza a návrh testování. Dále jsou v praktické části doporučení směrem k projektu Cenotvorba, na kterém je požadavek realizován. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a přínosy práce.
Klíčová slova: ověření metodiky; MMSP - Analýza a návrh testování; MMSP (Metodika pro menší softwarové projekty); analýza testování; testování
Název práce: Verification of methodology MMSP - Test analysis and design on real task
Autor(ka) práce: Kukla, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Hyblbauer, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis Verification of methodology MMSP - Test analysis and design on real task verifies usability of extended methodology for small software project (MMSP) - Test Analysis and design. This methodology is verified on a real task: Implementation of discount for current account. Usability of methodology is evaluated in terms of whether it is possible to use this methodology to develop a test analysis and design on real task. In a first part of the thesis is described basics of testing, differences between testing environments, types of testing data and the end of the chapter is about the psychology of testing. In the practical part of the thesis is done the test analysis and design based on MMSP - Test analysis and design. Further part of the thesis is a recommendation towards the Cenotvorba project on which the request is implemented. At the end of the thesis are summarized the achieved results and benefits of the work.
Klíčová slova: test analysis; methodology verification; MMSP - Test analysis and design; MMSP (Methodology for small software projects); testing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2016
Datum podání práce: 3. 5. 2017
Datum obhajoby: 21. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: