Political and Economic Consequences of the European Migration Crisis for Germany

Název práce: Political and Economic Consequences of the European Migration Crisis for Germany
Autor(ka) práce: Gierlinger, Simon
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Since 2015 massive migration movements into the European Union, mainly towards Germany have occurred, causing the so-called European migration crisis. This thesis aims to identify the political and economic consequences of this crisis for Germany. It focuses on the questions of what the political consequences on a national and international level are, what the economic consequences in terms of fiscal impact and labor market implications are, and which recommendations can be given to policy makers. As a fundamental theoretical understanding of migration is necessary to formulate a profound policy recommendation, existing political and economic theories of migration are described in the first chapter. For the identification of the political and economic consequences a thorough understanding of the European migration crisis is a prerequisite, which is why an overview of the context of the crisis is given in the second chapter. The question of the political consequences on the national and international level is answered in the third chapter. The fourth chapter provides the answer to the question of the economic consequences in terms of fiscal impact and labor market implications. The thesis relies on the analysis of several studies, official documents, reports and reliable news articles. It concludes with a policy recommendation which is consistent with the gained insights.
Klíčová slova: Politics; Germany; Europe; Migration; Refugees; Economics
Název práce: Political and Economic Consequences of the European Migration Crisis for Germany
Autor(ka) práce: Gierlinger, Simon
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Od roku 2015 masivní migrační přesuny do zemí EU a zejména do Německa způsobily tzv. evropskou migrační krizi. Cílem této diplomová práce je identifikace hlavních politických a ekonomických důsledků migrační krize pro Německo. Zaměřuje se na otázky politických důsledků a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, na fiskální dopady a dopady pro trh práce a zároveň se zabývá doporučeními pro tvůrce hospodářské politiky. Základní teoretické pochopení migrace je nutností pro formulaci důkladných doporučení pro konkrétní politiky, a proto první kapitola práce popisuje existující politické a ekonomické teorie věnující se tématu migrace. Identifikace politických a ekonomických důsledků a dopadů evropské migrační krize ve druhé kapitole ovšem předpokládá pochopit také kontext událostí. Třetí kapitola se zabývá hlavními politickými důsledky na národní a mezinárodní úrovni a ekonomickými důsledky především na rozpočet a trh práce. Diplomová práce využívá analytického přístupu vybraných studií, úředních dokumentů, zpráv a spolehlivých mediálních zdrojů. V závěru práce sumarizuje hlavní doporučení, které jsou v souladu se získanými poznatky.
Klíčová slova: Uprchlíci; Politika; Evropa; Migrace; Ekonomie; Německo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 29. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57679/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: