Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních

Název práce: Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních
Autor(ka) práce: Bezstarostiová, Leona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Křížová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Personální Standardy kvality sociálních služeb ve vybraných zařízeních se ve své teoretické části zabývá popisem Standardů kvality sociálních služeb s důrazem na standardy personální a dále řízením lidských zdrojů v kontextu těchto standardů. V praktické části je vymezen cíl práce a jeho dílčí cíle, na které navazují čtyři výzkumné otázky. K zodpovězení výzkumných otázek je v této práci použita analýza primárních a sekundárních dat. Výsledky diplomové práce vypovídají o tom, jak se ve vybraných domovech pro seniory v okrese Plzeň-město využívají personální Standardy kvality sociálních služeb k řízení lidských zdrojů. Z práce vyplývají doporučení pro zkoumaná zařízení v oblasti řízení lidských zdrojů.
Klíčová slova: Standardy kvality sociálních služeb; domovy pro seniory; řízení lidských zdrojů; inspekce kvality sociálních služeb; personální standardy
Název práce: Personnel Standards of Quality in Social Services in selected facilities
Autor(ka) práce: Bezstarostiová, Leona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Křížová, Věra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Diploma thesis is called Personnel Standards of Quality in Social Services in selected facilities. Theoretical part of the Diploma thesis deals with Standards of Quality in Social Services with emphasis on Personnel Standards and with Human Resource Management in Social services in context of these Standards. Practical part of the Diploma thesis defines the objective of the Diploma thesis and its partial targets, which are followed by four research questions. The analysis of primary and secondary data serves to answer the research questions. The results of the Diploma thesis show how the selected Retirement Homes in Plzeň-město uses Personnel Standards of Quality in Social Services for Human Resource Management. The recommendations ensue for the selected facilities in the field of Human Resource Management from this Diploma thesis.
Klíčová slova: Inspection of Quality in Social Services; Retirement homes; Human Resource Management; Personnel Standards; Standards of Quality in Social Services

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2016
Datum podání práce: 20. 4. 2017
Datum obhajoby: 1. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56975/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: