Modernizace systému řízení projektové dokumentace s podporou cloudových nástrojů

Název práce: Modernizace systému řízení projektové dokumentace s podporou cloudových nástrojů
Autor(ka) práce: Jansta, Oliver
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Ranš, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cloudové služby, které se staly trendem současnosti jak v osobním životě, tak ve firemní sféře, jsou významné zejména svou dostupností. Cloudová úložiště poskytují svým uživatelům přístup k jejich souborům takřka z kteréhokoli místa na světě, pokud je k dispozici internetové připojení. Díky svému umístění na síti tak poskytují mimo jiné možnosti sdílení jediné verze dokumentu mezi více lidmi a ti tak mají přístup k aktuální verzi kdykoli a odkudkoli. To velmi eliminuje vznik duplicitních nebo na sebe nenavazujících verzí dokumentů při práci v týmu.Tato práce si klade za hlavní cíl navrhnout metodický pokyn pro práci s projektovou dokumentací v týmu ICT dodavatele s podporou cloudových nástrojů. Jejími sekundárními cíli je nalézt vhodný nástroj mezi cloudovými službami pro ukládání této dokumentace pomocí vícekriteriálního porovnání a seznámit čtenáře s životním cyklem dokumentu a vývojem dokumentace v rámci projektového řízení.Tato metodika tak ulehčí práci s projektovou dokumentací. Stanoví pevná pravidla pro strukturu, pojmenování složek a pojmenování dokumentů napříč projektovými manažery v týmu, zároveň poskytne šablonu pro zakládání projektové dokumentace nového projektu. To povede k urychlení práce a následnému snížení nákladů ve firmě.
Klíčová slova: projektová dokumentace; Cloud computing; informační management; sdílení dokumentů
Název práce: Modernization of project documentation management system with support of cloud tools
Autor(ka) práce: Jansta, Oliver
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Oškrdal, Václav
Oponenti práce: Ranš, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cloud services, which have become the trend of today both in personal life and in the corporate sphere, are particularly important due to their availability. Cloud storage provides its users with access to their files from virtually anywhere in the world with an available Internet connection. Thanks to their location on the network, they provide, among other things, the ability to share a single version of a document among multiple people, so they have access to the current version anytime, anywhere. This greatly eliminates duplicate or non-binding versions of documents when working in a team.This work aims at designing a methodical guidance for working with project documentation in a cloud-based ICT supplier team. Its secondary goals are to find a suitable tool from available cloud services for storing this documentation through multi-criteria comparison and to familiarize the reader with the document lifecycle and the evolution of project documentation.This methodology will make it easier to work with project documentation. It sets rules for structure, names of files and document naming across project team managers while providing a template for creating the project documentation of a new project. This will speed up work and reduce the cost for the company.
Klíčová slova: project documentation; information management; document sharing; Cloud computing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2017
Datum obhajoby: 29. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61507/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: