Sociální sítě a nová média - využití při prodeji ubytovacích služeb v ČR

Název práce: Sociální sítě a nová média - využití při prodeji ubytovacích služeb v ČR
Autor(ka) práce: Kovařík, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Galba, Alexander
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání způsobů prodeje a zprostředkování ubytování na území České republiky za pomocí nových medií a sociálních sítí. Hlavní cílem je poznání nejnovějších způsobů prodeje, a to například za pomoci internetových portálů, sociálních sítí, či mobilních aplikací, zhodnocení jejich vlastností a přínosů jak pro ubytovatele, tak pro zákazníka. Teoretická část práce je rozdělena do kapitol po různých způsobech prodeje včetně jejich výhod a nevýhod a v praktické části je možné vidět fungování, provozování a ukázku reálných dat z portálu provozovaném řešitelem této práce. Přínosná by práce měla být pro ty, kteří rádi cestují a chtějí poznat nové způsoby možnosti získání ubytování, tak pro ty, kteří ubytování poskytují a chtějí získat novou klientelu.
Klíčová slova: ubytování; ČR; cestování; dovolená
Název práce: Social networks and new media - use in sales of accommodation services in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kovařík, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Galba, Alexander
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis is focused on comparism the ways of selling and mediating accommodation in the Czech Republic with help of new media and social networks. The main goal is to learn the latest sales methods, for example with help of internet portals, social networks or mobile apps, to evaluate their properties and benefits for both, the accommodation provider and the customer. The theoretical part of the thesis is divided into chapters of different sales methods including their advantages and disadvantages and in the practical part it is possible to see the functioning, operation and demonstration of real data from the portal operated by the solver of this work. The thesis should be beneficial for those who like to travel and want to find new ways to get accommodation and for those who provide accommodations and want to get new clients.
Klíčová slova: trave; Czech Republic; accomodation; holiday

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2016
Datum podání práce: 1. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59305/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: